EU-kommisjonen og ESA har avdekket det som kalles «et betydelig avvik» fra EUs regelverk i gjennomføringen av EUs havnesikringsdirektiver.

Kystverket opplyser at regelverket skal «bidra til økt sikkerhet og terrorberedskap i havnen». Det er Kystverket som er ansvarlig myndighet for å følge opp EUs antiterror— og sikkerhetsregelverk for havnene i Norge.

I et brev til havnene i Norge konstaterer Kystverket at ESA, EØS-avtalens overvåkingsorgan, «har økt presset mot Norge».

Ga seg selv unntak

En rekke havner må gjennomføre de nye sårbarhetsanalysene før nyttår.

Sårbarhetsanalysene vil avgjøre om nye, utvidede sikringstiltak må gjennomføres for enkelte av havneterminalene.

Norske myndigheter har valgt å gi seg selv unntak fra EUs regelverk. Tidligere er det derfor i hovedsak bare gjennomført sårbarhetsanalyser for havneterminaler.

EUs regelverk pålegger imidlertid myndighetene å utarbeide analyser for havnene. Det vil si at sårbarhetsanalysene også må inkludere større landområder rundt havneterminalene, samt sjøområdet utenfor terminalene.

Reell terrortrussel

For de mindre terminalene vil det bare være snakk om en justering av eksisterende analyser, mens det for større havneområder må gjennomføres helt nye analyser.

Blir større områder omfattet, må det utarbeides en sikringsplan for denne havnen, opplyser Kystverket.

— Vi ser for oss at rundt 200 havneterminaler vil bli omfattet av det utvidede havnebegrepet.

— Et sikringstiltak kan være felles overvåkings- og varslingssystemer i havneområdet, men jeg tror ikke det blir omfattende, nye sikringstiltak. Samtidig kan vi heller ikke utelukkes at det blir behov for nye sikringstiltak.

— Det vil sårbarhetsanalysene avgjøre, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Dimmen er enig i at 22. juli-terroren også får betydning for sikring av havnene i Norge:

— Vi ser at vi kan bli rammet av terror, og det er en reell problemstilling, sier han.

Sikkerhetsrådgiver Trond Ingebrigtsen i Beredskapsrådgivning AS ser heller ikke for seg nye, omfattende sikringstiltak i form av nye gjerder og barrierer.

Han har fått i oppdrag av Bergen og omland havnevesen å gjennomføre en felles sårbarhetsanalyse for de rundt 40 havneterminalene i bergensområdet.

Vil få konsekvenser

— Men målet med regelverket er å gi en bedre sikring av havneområdene, sier Ingebrigtsen. Også han trekker frem kameraovervåking som en mulighet.

Han sier at havneterminalene er en del av en leveringskjede av varer og tjenester som skal sikres. Det betyr at også andre myndigheter kan bli involvert, for eksempel for å sikre kraftforsyning.

Ingebrigtsen sier at sikkerhetsregelverket for havner har mye til felles med regelverket som gjelder for flyplassene.

Sikkerhetsleder Roald Eliassen ved Bergen og omland havnevesen sier at de har hatt møter med alle 40 terminaler i bergensområdet, og at det skal utarbeides en felles sårbarhetsanalyse for hele havnedistriktet. Den vil da inkludere sjøområdene mellom de ulike havneterminalene.

— En av de tingene vi må se på er innseilingen til Bergen. Oppstår en sikkerhetstrussel mot en havneterminal som CCB, kan det bli nødvendig å stenge innseilingen til Bergen nordfra, sier han.

Eliassen sier at regelverket vil få konsekvenser for indre havn i Bergen, men kan ikke i dag si på hvilken måte.