Allerede sommeren 2000 erkjente man at det var urealistisk å oppnå CO2-målet. Formannskapet i Bergen erstattet imidlertid CO2-målet med et nytt ambisiøst vedtak. I stedet for bare å redusere CO2-utslippene ville man nå redusere de totale utslippene av klimagasser. Disse skulle ifølge dette vedtaket reduseres med 30 prosent fra 1991-nivå.

Det viser seg å være et realt skrivebordsvedtak. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippene har økt med over 16 prosent. I 2003 var utslippene hele 228.000 tonn høyere enn målet, og 115.000 tonn høyere enn utgangspunktet på 711.000 tonn i 1991. — Må tiltak til

— Bergen ligger ikke noe godt an, nei.. Man når ikke slike mål av seg selv. Ønsker man å gå i den retningen, må det tiltak til, konkluderer Hans Petter Duun, ingeniør ved Norconsult.

— På transportsiden har man flere virkemidler. Ikke alle er populære å bruke, men skal man få ned utslippene av CO2 må forbruket av drivstoff ned.

Det må både bli mer attraktiv med kollektivtrafikk og mindre attraktivt med privatbilisme.

— Forskningen forteller oss at det ikke holder hvis man bare gjør en av tingene. Bare å bedre kollektivtilbudet holder ikke. Du må både bruke pisk og gulrot.

Han nevner veiprising, gode overgangsordninger fra privatbil til kollektivnettet og dårligere muligheter for langtidsparkering i Bergen sentrum, som virkemidler.

— Da er det viktig at vi har et kollektivnett som er bra. Vi kan jo ikke ta vekk mobilitetstilbudet til folk, sier Duun.

Han peker videre på at man må ha en differensiert tilnærming til kollektivtilbudet.

— Vi må satse på kollektivtrafikken der den har sine fortrinn. Det er ikke noe poeng å hindre biltrafikk der kollektivtrafikk ikke er et bedre tilbud verken i forhold til mobilitet eller miljø.

Bergen blant de verste

Tallene fra SSB viser at Bergen økte klimagassutslippene med 16 prosent fra 1991 til 2003. I 2003 var økningen på seks prosent i forhold til året før.

En viktig årsak til det siste årets økning var økt bruk av oljeprodukter til blant annet fyring, men fortsatt er utslipp fra veitrafikken den store synderen. Bilene sto for drøyt halvparten av utslippene av klimagasser i 2003. Av de store byene er det bare Oslo og Kristiansand som har økt utslippene mer enn Bergen i perioden 1991-2003. Begge med rundt 25 prosent.

De nasjonale tallene viser at utslippene av de tre viktigste klimagassene økte gjennomsnittlig med fire prosent i norske kommuner fra 2002 til 2003. I Oslo økte utslippene med ni prosent.

Fritt marked et hinder

Hans Petter Duun tror ikke lokalpolitikerne kan gjøre noe med utslippene fra oppvarming.

— Så lenge vi har et fritt energimarked er det lite man kan gjøre på oppvarmingssiden. De profesjonelle energibrukerne kan slå over til billigere alternativer på timen hvis prisen på strøm øker. Det private forbruket endrer seg mye langsommere.