Nye tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjør i dag, viser at utslippene av klimagassene CO2, metan og lystgass økte med 16 prosent i Bergen fra 1991 til 2004. Landsgjennomsnittet i kommune-Norge var 12 prosent. Bergen er dermed en av klimaverstingene blant norske bykommuner.

– Det er særlig utslipp fra veitrafikk som gjør at utslippene har gått opp i Bergen. Disse utslippene står for mer enn halvparten av alle klimagassutslippene i Bergen i 2004. Andre kilder er fyring i boliger og næringsbygg, og utslipp fra avfallsdeponier, opplyser rådgiver Gisle Haakonsen i SSB.

Bare Kristiansand av byene har større utslippsøkning enn Bergen. Sørlandets hovedstad har økt tilførselen av klimagasser i perioden med hele 24 prosent.

Hver innbygger i Bergen tilførte atmosfæren rundt 3,5 tonn CO2 i 2004. Det er mer enn et tonn mer enn hver innbygger i storbyer som Oslo og Stavanger. Trondheim ligger på omtrent samme nivå som Bergen.

At veitrafikken er en så viktig utslippskilde, forklarer SSB med at folk har flere og større biler enn før. Dette mer enn oppveier overgangen til biler med mindre drivstoff-forbruk.

Oslo kommer bedre ut enn Bergen i storbysammenlikningen også når det gjelder utslippsøkning i perioden 1991 til 2004. Hovedstaden har hatt en økning på «bare» 11 prosent. Bykommuner som Stavanger og Tromsø har faktisk hatt en nedgang, og de dermed bidrar positivt til oppfyllelsen av de norske Kyoto-forpliktelsene.

Byene som kommer dårligst ut i klimagass-sammenlikningen, er Sarpsborg, Kristiansand og Fredrikstad. Selv om Sarpsborg har hele ni kg utslipp per innbygger i 2004, er industribyen i Østfold på rett spor, med en nedgang på rundt tolv prosent sammenliknet med 1991-nivået.

Men ingen slår Bærum kommune. Her er nedgangen i utslippene på 19 prosent. Hovedforklaringen er nedleggelsen av flyplassen på Fornebu.