Naturvernforbundets bekymring gjelder både vindmølleparker og de lange og store kraftlinjene som trengs for å føre kraften fram til det eksisterende linjenettet.

ý Vi kan ikke starte vindkraftutbygging i dag på samme måten som de satte i gang vannkraftutbyggingen for hundre år siden, skriver Naturvernforbundet i et brev til miljøvernminister Knut Arild Hareide (KrF).

NNV peker på at fylkeskommuner som Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane allerede har laget oversikter over arealer som er egnet for vindkraft, og arealer som ikke er egnet.

ý Etter vår oppfatning er det rimelig at staten tar på seg denne oppgaven. Satsingen på vindkraft er resultat av en statlig energiplan, og det dreier seg om en oversikt som gjelder store deler av kysten, skriver Naturvernforbundet.

2.600 vindmøller

Naturvernforbundet peker på at Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) har mottatt planer om mer enn 60 vindkraftanlegg, til sammen med kanskje så mye som 2.600 vindmøller ý derav 1.800 bare i Finnmark.

Erfaringene fra vannkraftutbyggingen tilsier at et forsvarlig resultat ikke kan oppnås gjennom tradisjonell konsesjonsbehandling fra sak til sak. Dagens kunnskap og forvaltningsopplegg tilsier at vannkraftutbyggingen hadde fått en annen og mindre skadelig utvikling dersom den hadde startet i dag, og ikke for hundre år siden, skriver NNV.

Mindre konfliktfylt

Naturvernforbundet mener at en oversikt over uegnede områder vil være billigere og mindre tidkrevende ý og dermed en bedre løsning ý enn å lage en samlet plan for vindkraft, etter et lignende opplegg som Samlet plan for vassdrag.

ý Staten bør gjøre det klart for de aktuelle konsesjonssøkerne at på de lokalitetene som har store naturverdier og kvaliteter i naturlandskapet, vil det bli vanskeligere å få positivt svar på søknaden, heter det i brevet.

Naturvernforbundet mener at Miljøverndepartementet, ved å lage en oversikt over uegnede områder, vil gjøre avgjørelsesprosessen mer rasjonell og mindre konfliktfylt..