— De som har fått studieplass må, dersom de ønsker det, få lov til å fullføre studiene uten å måtte ta pause for å gjennomføre førstegangstjenesten, sier Leiv K. Sydnes, leder i Utdanningsutvalget i UHR.

I et brev til Utdannings- og forskningsdepartementet peker rådet på uheldige sider ved Forsvarets ferske praksis med flere nei til søknader om utsettelse av førstegangstjenesten.

«Uheldig»

— Nyordningen er uheldig for studieinstitusjonene, men aller mest for de studentene som får avslag, sier Leiv K. Sydnes.

Bergens Tidende skrev i går om ingeniørstudenten Yngve Magnus Fosse som har fått to avslag på søknader om utsettelse av verneplikten. Først fikk han beskjed fra Forsvaret om at det ikke var noe problem å få utsettelse dersom han begynte å studere. Da han fikk innkallelse til rekruttskole i januar, trodde han derfor at søknaden om utsettelse ville bli innvilget. Men den gang ei. I mellomtiden hadde Stortinget vedtatt endrede innkallingsrutiner. Nå går Forsvarets behov foran studiehensyn. Tidligere ble de fleste rekruttene kalt inn om sommeren. Nå skal innkallingen fordeles jevnt på flere inntak i løpet av året.

— Vi er overrasket over at innkallingstidspunktene ikke lenger lar seg tilpasse studieåret. Behovet for vernepliktige går tross alt ned, sier Leiv K. Sydnes.

Lederen for Utdanningsutvalget i UHR tror ikke politikerne og Forsvaret kan ha tenkt gjennom konsekvensene av kursendringen.

Tomme plasser

De nye prosedyrene fører blant annet til at studieplasser blir stående tomme.

— Det blir vanskelig og uaktuelt å etterfylle de ledige plassene, samtidig som vi må sørge for ledige plasser til studenter som kommer tilbake etter endt førstegangstjeneste. Kapasiteten ved universiteter og høyskoler blir med andre ord ikke fullt ut utnyttet. Det kan føre til større køer ved enkelte studier. Jeg frykter også at nyordningen går ut over studieinstitusjonenes økonomi, sier lederen for Utdanningsutvalget i UHR.

Leiv K. Sydnes peker videre på negative konsekvenser for studenter som ikke får innvilget utsettelse av førstegangstjenesten.

Unaturlig avbrekk

— De får et unaturlig avbrekk i studierytmen. Kvalitetsreformen krever mer struktur og klarere progresjon i pensum. Den nye vernepliktsordningen kommer etter vårt syn i konflikt med intensjonene i denne reformen, både med hensyn til studiekvaliteten og gjennomføringen av studiene, sier Sydnes.

Utdanningsutvalget i UHR har fått flere henvendelser fra universiteter og høyskoler om problemene de nye innkallingsrutinene til Forsvaret har skapt. Også studentene har tatt kontakt.

UHR mener det er et absolutt minimum at studenter som har påbegynt et studieår, må få fullføre påbegynte studieår, og innkalles til militærtjeneste om sommeren.

Departementet har foreløpig ikke svart på brevet.

Faksimile fra BT 27. oktober