I et brev til justisdepartementet oppfordrer de seks førstelagmennene til rask handling i arbeidet med en mulig avskaffelse av juryordningen i lagmannsrettene.

Bakgrunnen er en sak som skal opp for Høyesterett i mai, der en overgrepsdømt har anket sin dom fordi han mener det strider mot menneskerettighetene at juryen ikke begrunner sin avgjørelse.

En fersk dom fra den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) fastslår at Belgias juryordning – som er svært lik den norske – strider mot menneskerettighetene.

Frykter kaos i domstolene

Dersom Høyesterett i mai kommer frem til det samme om den norske juryordningen, kan det føre til fullt kaos i domstolene, frykter førstelagmennene. Hvis overgrepsdommen blir opphevet, er i praksis den norske juryordningen avskaffet – uten å være erstattet av noe nytt.

— Vi finner derfor all grunn til å oppfordre Justisdepartementet til å prioritere arbeidet med en lovendring, skriver førstelagmann Dag Bugge Nordén i Agder, på vegne av seg selv og sine fem kolleger.

Kan innføres i vår

Hvis ikke regjeringen handler raskt, kan det ende med utsettelser av planlagte saker, frykter førstelagmann Bjørn Solbakken i Gulating.

— Vi kan ikke fortsette å gjennomføre lagrettesaker dersom Høyesterett finner at det strider mot menneskerettighetene. Derfor ber vi departementet forberede seg slik at en har en plan klar når Høyesterett tar sin avgjørelse, sier Solbakken.

De seks førstelagmennene ønsker seg meddomsrett med tre fagdommere og fire meddommere, i stedet for dagens ordning med en jury på ti legfolk.

Dette kan lett innføres allerede i vår, med noen få midlertidige endringer i straffeprosessloven inntil man for gjort en permanent lovendring, påpeker domstolslederne.

I dag behandles mindre alvorlige straffesaker i lagmannsrettene av meddomsrett, med begrunnelse for avgjørelsen.