Norge er på etterskudd med gjennomføringen av EUs vanndirektiv. Miljøorganisasjonen WWF har klaget til Kommisjonen over norsk tafatthet, og forventer at nyutnevnt miljøvernminister Knut Arild Hareide snarest griper fatt i saken.

Innføringen av EU-direktivet vil få til dels store konsekvenser for havbruksnæringen, landbruket og vannkraftsektoren i Norge. Direktivet blir snart en del av EØS-avtalen.

Vanndirektivet vil gjøre det vanskeligere for kommunene å tillate utbygging i elvesonen. Oppdrettsnæringen må forberede seg på tøffere miljøkrav ved uttak av vann til settefiskanlegg. Også utslipp fra landbruk, industri og kommunale renseanlegg blir strengere regulert når EU-direktivet trer i kraft.

Bergens-oppfølging

Direktivet har også direkte konsekvenser for kravene til drikkevannskvaliteten. EU-direktivet er en av årsakene til at Bergen kommune nå utreder nye bestemmelser for hva som kan tillates av friluftsaktiviteter som telting og bading på Byfjellene. De populære turområdene som ligger innenfor nedbørsfeltet til Svartediket vannverk får strengere restriksjoner når de nye klausuleringsbestemmelsene er vedtatt.

Dessuten jobbes det nå med egen forvaltningsplan for vassdragene i Bergen.

Målsettingen i direktivet er at alt ferskvann innen 2015 skal ha tilnærmet «naturlig tilstand» når det gjelder alt fra vannløp til kvalitet og økologi.

Flere miljø— og friluftsorganisasjoner mener EU-direktivet er godt nytt. Samtidig hevder de norske myndigheters oppfølging står til stryk.

Klage til Kommisjonen

En av årsakene til at Norge er havnet i bakleksen og ikke overholder tidsfrister, er at to departementer strides om hvem som skal ha det overordnete ansvaret for gjennomføringen og oppfølgingen av vanndirektivet. Både Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet ønsker å ha styringen. Ikke uventet hevder organisasjonene WWF-Norge, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold at Miljøverndepartementet (SABIMA) er best skikket til oppgaven.

Generalsekretær Rasmus Hansson i WWF-Norge mener det er forstemmende at Norge forsømmer arbeidet på grunn av intern krangling i regjeringen.

— Vi har klaget direkte til EU-Kommisjonen. Tidligere miljøvernminister Børge Brende sviktet på hjemmebane i denne saken. Vi forventer at den nye og ambisiøse statsråden Knut Arild Hareide tar tak i saken, sier Hansson.

<b>NY STATSRÅD:</b> Knut Arild Hareide overtok som miljøvernminister nylig.
Scanpix