– Politiet har, i hvert fall inntil nå, vært den yrkesgruppen som har hatt høyest tillit i folket. Den tilliten er avgjørende og uvurderlig for at politiet skal gjøre en god jobb. Den er skjør, og mister vi den, vil det ta lang tid å bygge den opp igjen, sa politidirektør Ingelin Killengreen da hun talte i Oslo Militære Samfund mandag kveld.

Selv om temaet for talen var politiutfordringene fram mot 2020, var det naturlig å trekke linjene til dagens svært betente situasjon i politiet. Overtidsnekt og store mengder sykmeldinger kan bidra til at tilliten til politiet blir svekket.

– Det er slik at polititjenestemennene er avhengig av en slik tillit. Derfor er det om å gjøre for oss alle, også polititjenestemennene, at vi får en løsning så fort som mulig, sa Killengreen til NTB etter talen.

Intet ulovlig

Hun påpeker at det så langt ikke er holdepunkter for å si at det er begått lovbrudd knyttet til det som er blitt framholdt som koordinerte sykmeldingsaksjoner i politidistriktene.

– Vi kan ikke akseptere at en lov— og ordensetat bryter lov og orden, og vi har fått vurdert disse sakene, både i det enkelte distrikt og i Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Så langt er det ikke kommet fram at det har skjedd ulovligheter, sa hun.

De organiserte i Politiets Fellesforbund sa kraftig fra under organisasjonens landsmøte på Røros før helgen at de finner vilkårene knyttet til lønn, risikotillegg og bemanning fullstendig uholdbare. De krever betydelig større ressurser til drift, men må smøre seg med tålmodighet når det kommer til lønnsspørsmålet. Det må løses igjennom de ordinære, årlige lønnsforhandlingene.

Må ha 2.700 nye politifolk

Heller ikke Killengreen legger skjul på at bemanningssituasjonen i politiet er prekær, og pekte i sin tale på at den kommer til å bli betydelig forverret i årene fram mot 2020, såfremt det ikke brukes store penger og hentes inn flere tusen nye årsverk.

– Vi har i dag den laveste andelen politifolk per tusen innbyggere i Norden. Våre beregninger viser at vi kommer til å trenge 2.700 flere polititjenestemenn i operativ tjeneste i tillegg til 1.000 sivile årsverk, sa hun.

Norge har i dag 1,8 årsverk per 1.000 innbyggere, Sverige har 2. Det betyr at Politihøgskolen må ta inn 560 studenter hvert eneste år de neste tolv årene for at målet om å komme opp på samme nivå som våre naboer i øst skal nås.

Til sammen sysselsetter politiet 12.500 årsverk, hvorav rundt 8.000 er tjenestemenn.

Kraftig økning

Ifølge prognosene Killengreen brukte, vil vi ha en befolkning på rundt 5,4 millioner i 2020.

– Vi kommer til å ha en kraftig økning i befolkningen i denne perioden, noe som også vil medføre en kraftig økning i kriminalitetsomfanget. Vi tror den ønskede bemanningsøkningen er mulig å gjennomføre, og allerede i budsjettet for 2009 er studentopptaket økt, slik vi har bedt om. Vi er helt avhengige av denne bemanningsøkningen, sier Killengreen.

Regningen kommer på rundt 2,5 milliarder kroner i ekstrabevilgninger.

Har du tillit til politiet? Legg inn dine kommentarer under!

Solum, Stian Lysberg