VIDAR YSTAD vidar.ystad@bt.noOsloSigerherren vart menneskerettsminister Hilde Frafjord Johnson i UD.Johnson vil ikkje snakke om tautrekkinga i Bondevik-regjeringa. Men til Bergens Tidende seier ho at utfallet i regjeringa var ein viktig siger for menneskerettane i Noreg.— Å få menneskerettane innarbeidd i norsk lovgjeving var svært viktig. Før det skjedde, sto Noreg langt nede på lista på nivå med Tyrkia. Det var relativt problematisk å reise rundt i utlandet og preike for at andre skulle inkorporere menneskerettane i lovgjevinga når vi ikkje hadde gjort det sjølv, seier Frafjord Johnson. - Frå å ha vore ei sinke, ligg vi nå i tet. Etter at vi nå har inkorporert både konvensjonen om sivile og politiske rettar, om sosiale og økonomiske- og om kulturelle rettar. Dette er også viktig for Noreg sitt omdøme, legg ho til. Tautrekkinga Tvisten mellom UD og JD galdt spørsmålet om inkorporering av menneskerettskonvensjonen i norsk lovgjeving. Spørsmålet var om menneskerettane skulle ha forrang framfor norsk lov i dei tilfelle der det skulle oppstå konflikt mellom konvensjon og lov.Utanriksdepartementet meinte at konvensjonen måtte ha forrang.Justisdepartementet var sterkt negativ til dette. Departementet ville ikkje strekke seg lengre enn til at konvensjon måtte få forrang når det var "klar motstrid" mellom konvensjon og norsk lov. Høgsterett og Justis Dette standpunktet kom også til uttrykk gjennom avgjerda i den såkalla bølgepappsaka frå Høgsterett i 1994. Den har sidan vore retningsgjevande for norske domstolar, men er blitt noko modifisert gjennom seinare avgjerder.Justisdepartementet baserte standpunktet sitt dels på ei prinsipiell haldning til forholdet mellom domstolar og lovgjevarar. Departementet meinte det skulle mykje til for at ein domstol skulle kunne setje konvensjonen framfor norsk lov.Den interne striden i Regjeringa er nå blitt kjent gjennom ein artikkel i tidsskriftet "Kritisk Juss", skreve av tidsskriftredaktøren, Jens Petter Berg. Han har fått tilgang til interne dokument, frå dei to departementa, som er unndrege frå innsyn.