Landsmøtet har med 103 stemmer (av 194) vedtatt å beholde statskirken inntil videre. Samtidig skal det arbeides videre for en nyordning av forholdet mellom stat og kirke fram til landsmøtet i 2009.

– Jeg er skuffet, men ser at det går min vei likevel. Det tar bare litt tid, sier Otto Strand i Sentralstyret til NTB. Han hadde fremmet et eget forslag om full avvikling av dagens statskirkeordning, men forslaget falt.

Partileder Dagfinn Høybråten karakteriserer vedtaket som en mellomvei som han kan akseptere, selv om han kunne ha ønsket seg andre formuleringer.

Splittelse

Sentralstyret måtte strekke våpen for å unngå at landsmøtet ble for splittet i stat-kirke spørsmålet. I vedtaket blir det understreket at Kristelig Folkeparti ønsker en fortsatt folkekirke forankret i Grunnloven.

Debatten etter stortingsrepresentant Ola T. Lånkes stat-kirke innledning fredag kveld viste helt klart at landsmøtet var sterkt delt i synet på kirkens plass i forhold til staten. Helst ønsket sentralstyret et skille mellom stat og kirke, ved at staten skulle holde fingrene fra fatet i alt som hadde med kirkens indre liv å gjøre, inkludert utnevning av biskoper og proster.

Samtidig skulle det offentlige fortsatt finansiere Den norske kirke og fortsatt gi andre tros— og livssynssamfunn tilskudd etter medlemstall samt arealtilskudd til kirkebygg.

Flere forslag

Samtidig kom det på bordet andre forslag under landsmøtebehandlingen, ett som holdt fast på statskirken og ett som forutsatte et fullstendig skille mellom stat og kirke. I den endelige avstemmingen lørdag ble det votert over hele fire ulike forslag.

Blant de mange som fortsatt ville holde fast på statskirken ble det påpekt at terskelen i en frikirke lett kunne bli for høy for mange. Ikke alle ville føle kirken som sin kirke, men som en kirke for spesielle grupper.

Også i 2001 hadde Kristelig Folkeparti stat-kirke-saken oppe til votering på landsmøtet. Det var også da et knapt flertall form å opprettholde statskirken, som den gang var partiledelsens linje. Partiledelsen fikk 92 stemmer mot seg.

Mange var den gang svært kritiske til Ap-regjeringens overkjøring av kirken, og det samme argumentet ble ført denne gangen.