Kravene behandles etter det ulovfestede objektive ansvaret. Dersom disse sakene ender i sivilt søksmål, skal retten ta stilling til om Forsvaret har et «objektivt ansvar» for skaden, som må skyldes en fare som er «stadig, typisk og ekstraordinær». Under følger noen spørsmål BT har stilt forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på e-post.

— Hvor mange har fått erstatning på grunn av psykiske skader etter utenlandstjeneste? - Forsvarsdepartementet har innvilget og inngått forlik med ti personer siden 2004 og utbetalt erstatning på grunnlag av psykiske skader etter deltakelse i internasjonale operasjoner. Dette gjelder utbetalinger på grunnlag av det ulovfestede objektive ansvaret. Statens Pensjonskasse (SPK) behandler alle krav etter yrkesskadeforsikringsloven. Departementet har ikke nøyaktig statistikk over SPK sine utbetalinger i denne typen saker, utover at det dreier seg om et fåtall saker.

- Hvor mange har fått avslag?

— Forsvarsdepartementet fører i øyeblikket ikke statistikk over hvor mange som ikke har fått utbetalt erstatning.

- Hvor mange slike saker er under behandling/på vei til å bli behandlet av norske domstoler i dag?

— Pr. 31. januar 2008 står én slik sak for domstolene.

- Hvor mange slike saker har vært oppe i domstolene?

— Der det er tatt ut søksmål er sakene forlikt eller trukket før det foreligger rettskraftig dom. Det foreligger derfor ingen rettskraftige dommer.