Kjernespørsmålet er om tariffavtalens sterke begrensninger på kommunenes rett til å flytte pensjonsforsikringer fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) til private livselskaper er i strid med EØS-avtalens regler om fri konkurranse.

EU-kommisjonen mener, i likhet med norsk LO, at så ikke er tilfelle. Hvis paragrafene i tariffavtalen har til hensikt å styrke arbeidstakeres rettigheter, er de unntatt fra konkurransereglene. Slik mener i alle fall Kommisjonen og LO at tidligere dommer ved EU-domstolen er å forstå. Denne måten å se saken på kom til å dominere høringens første dag, tirsdag.

Men i går, på andre og siste dag, ga en av EFTA-dommerne – Liechtensteins Carl Baudenbacher – inntrykk av at han mente det hele ikke var fullt så enkelt. Han viste til proporsjonalitetsprinsippet, det vil si at man ikke må lage regler som er strengere enn nødvendig for å oppnå målsettingen.

Men de saksøkte kommunene må smøre seg med tålmodighet. Det samme gjør nok alle kommunene som har trukket seg fra KLP etter 1999, og som senere er blitt stevnet for Arbeidsretten av LO.

En uttalelse fra EFTA-domstolen ventes å foreligge i januar eller februar. Arbeidsretten i Oslo behandler saken til våren.