Justisdepartementet har i noen måneder arbeidet med et utkast til et lovforslag om obligatorisk båtførerbevis. Det har vært antydet at en slik lov kunne komme til å tre i kraft allerede fra neste sommer. Nå er det klart at det blir for tidlig.

Nærings— og handelsminister Odd Eriksen har bedt Sjøfartsdirektoratet utrede et slikt forslag. Direktoratet skal lede en arbeidsgruppe som skal være ferdig med sitt arbeid våren 2007.

— Regjeringen mener det er viktig å innføre obligatorisk båtførerbevis. Samtidig må ordningen være enkel å håndheve, og den må utformes slik at den oppfattes som viktig også for dem som allerede fører fritidsbåter i Norge, sier nærings- og handelsminister Eriksen.

Det er den kraftige økningen i antall ulykker med fritidsbåter de siste par årene som har fått regjeringen til å sette i gang arbeidet med et slikt lovforslag.

En sentral problemstilling i direktoratets arbeid blir å se nærmere på hvilke type fritidsbåter som skal omfattes av lovforslaget. I dag kan alle over 16 år føre fritidsbåter inntil 15 meter, uten begrensninger for motorytelse og fart. Mandatet for arbeidsgruppen er ikke helt fastsatt, men gruppen vil se på hvor stort ulykkes- og skadepotensial båtene har i forhold til størrelse, motorkraft og fart.

Arbeidsgruppen skal også vurdere innholdet i båtføreropplæringen, hvem som skal ha myndighet til å godkjenne og utstede båtførerbevis, og om det skal innføres en praktisk ferdighetsprøve for dem som allerede har lang erfaring som båtførere.