Dette er hovedbudskapet i en siste advarsel EFTAs overvåkingsorgan ESA sendte til norske myndigheter onsdag.

Ifølge norsk lov har en person som arbeider i Norge rett til barnetrygden dersom barnets vanlige bosted er sammen med forelderen som bor i Norge, EØS-reglene tilsier at staten er forpliktet til å utbetale barnetrygd hvis barnet faktisk er økonomisk avhengig av denne forelderen.

Striden oppstår når en forelder bosatt i Norge er separert, faktisk eller ved skilsmisse, fra resten av familien.

ESA kan beslutte å bringe saken inn for EFTA-domstolen dersom Norge ikke gjør de nødvendige endringene innen to måneder etter å ha mottatt siste advarsel, som nå er gitt.