En utredning regjeringen har fått gjennomført, viser nemlig at elever og foreldre kan oppleve å ikke nå fram overfor skolen og kommunen, og at de trenger bedre støtte og veiledning i mobbesaker. Derfor får Barneombudet nå ekstra ressurser som skal brukes på «elevenes psykososiale miljø», slik det heter seg i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

— Dette vil bidra til å ivareta oppgaver knyttet til veiledning overfor elever og foresatte. Ombudet vil da styrke sin pådriverrolle for skolenes arbeid for gode og inkluderende skolemiljøer, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

- Setter dype spor

Hun poengterer dessuten at bedre veiledning til barn og foreldre i forbindelse med alvorlige mobbesaker, vil utjevne styrkeforholdet overfor skole og kommune.

— Vi vet at det finnes alvorlige mobbesaker som ikke blir løst, og som kan sette avgjørende spor, og det ønsker vi å bekjempe med alle midlene vi kan, sier Halvorsen til TV 2.

I opplæringsloven heter det at: «Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.»

Vurderer sanksjoner

Ifølge Halvorsen er det gjort en egen utredning for å se om loven skal endres, og om det skal gis sanksjonsmuligheter i tilfeller der skole og kommune ikke handler i konkrete saker, melder TV 2.

— Vi ser også på lovverket, men det må jeg få komme tilbake til. Det viktigste for oss er uansett ikke at mobbesaker havner i retten, men at de stoppes umiddelbart, sier statsråden.

Barneombud Reidar Hjermann var ikke tilgjengelig torsdag kveld.