Hovedfunnene er at havet er vesentlig varmere enn normalt, med en overflatetemperatur på 0,5-1,5 grader høyere enn gjennomsnittet, og at det ble funnet mye yngel av lodde og sild. Det er mindre hyse enn i rekordåret 2005, men også 2006-årsklassen av hyse er sterk, opplyser Havforskningsinstituttet.

Videre er mengden av torskeyngel litt under middels. Samtidig er den negative utviklingen hos uer snudd.

Tobis, kolmule og havnål blir stadig mer utbredt, og bestanden av lodde går opp. Ungsildbestanden går samtidig ned.

Toktet har gått over en tomåneders-periode i hele den isfrie delen av Barentshavet og ble avsluttet 29. september.

– Det er godt å være predator i Barentshavet i 2006. Store mengder tobis, lodde, sild og store yngelbestander danner et variert næringsgrunnlag for beitende fisk, sjøpattedyr og sjøfugl, melder Havforskingsinstituttet.

Instituttet mener det er slående at tobisbestanden har blitt stadig mer utbredt. Tobis kan være et viktig byttedyr, påpekes det. Videre vises det til forekomsten av havnål. Havnål er en nykommer i Barentshavet og har spredd seg fra Nordsjøen i de siste fem årene.

– Den er et næringsmessig blindspor, så vidt vi vet har ingen noen glede av å spise havnål, opplyser Havforskingsinstituttet.