Navn: Dag Ø. Nordanger

Stilling: Psykolog og leder ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, tok doktorgrad på PTSD

Saken: Hva er posttraumatisk stresslidelse, og hvem får det?

– Hva er posttraumatisk stresslidelse?

– Det som er mest karakteristisk for posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er flashbacks: At en gjenopplever det en har vært utsatt for. Det kan ha form av invaderende tanker, minner eller bilder.

– Andre symptomer?

– At en unngår ting som minner om det som skjedde, og at en hele tiden er på vakt, og har et høyt stress— og angstnivå i kroppen. Det kan føre til irritabilitet, muskelspenninger, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer.

– Hva er et traume?

– Folkelig definert er det et slags psykologisk sjokk, som rammer hardere enn det vi har forsvarsmekanismer mot. Faglig definerer man et traume som en hendelse som innebærer død, livsfare, eller alvorlig trussel mot ens egen eller andres fysiske integritet, og som gir en intens frykt og hjelpesløshetsfølelse.

– Hvor lang tid går det før man opplever det traumatiske, til man blir syk?

– Mange av symptomene er helt normale reaksjoner de fleste vil ha etter å ha blitt utsatt for en alvorlig og dramatisk hendelse. For de fleste vil dette gå over av seg selv. Men er det like ille eller verre etter et par måneder kan vi begynne å kalle det en lidelse.

– Hvor mange får PTSD?

– I vestlige land ligger det på mellom 5 og 15 prosent av befolkning. De fleste som blir utsatt for alvorlige ulykker og katastrofer klarer seg bra, det er færre enn det man trodde tidligere som får PTSD. De mest skadelige traumene er de som blir pågår over tid, slik som gjentatte seksuelle overgrep, krigshendelser og tortur.

– Hvorfor får noen som har vært utsatt for en alvorlig ulykke PTSD og andre ikke?

– Det kommer først og fremst an på hvor god støtte en har, hvor trygt nettverk en har og hva slags muligheter man har for å snakke om det en har vært utsatt for. Det er også noen sårbarhetsfaktorer som ligger i personens historie. Tidligere traumer i livet er en klar sårbarhetsfaktor.

– Hvor alvorlig er lidelsen for dem som får den?

– En posttraumatisk stresslidelse kan være veldig invalidiserende. Du går med høyt angstnivå i kroppen, du unngår ting og får lett et mer innskrenket liv og isolerer deg mer. Mange får problemer med søvn, og ekstrabelastninger knyttet til det. Hvis du har vært utsatt for traumer over tid, særlig i oppveksten, kan det ødelegge din tillit til deg selv og andre, og din evne til å styre sinne og andre følelser. Og da sliter man i mellommenneskelige relasjoner.

– Hvordan kan man behandle PTSD?

– Man har i dag gode tilnærminger og terapeutisk metoder for å hjelpe. PTSD er i bunn og grunn en angstlidelse som har generalisert seg til ting som minner en om hva som skjedde, men som ikke er farlige i seg selv. Et hovedelement i behandling er ofte å utsette seg – i fantasi eller virkelighet – for de minnene som utløser angsten. Slik kan angsten gradvis utslukkes. Det handler om å vinne tilbake territorier av livet sitt.