Mange nordmenn søkjer trivsel og rekreasjon i utandørs badestamp. Men bading i varmt vatn kan også føre til helseproblem og gje utslett over heile kroppen.

Det skriv Kirsti Malterud og Janecke Thesen i siste utgåve av Tidsskrift for Den norske legeforening. Begge er forskarar ved Universitetet i Bergen.

— Det liknar litt på brannkoppar, eller «prikksjuka» som vi kallar det. Vi syntest det var viktig å skrive om det, sidan det er så mange som skaffar seg boblebad, seier Janecke Thesen.

Ulike symptom

Folkehelseinstituttet tilrår førebyggande tiltak i form av klorering og regelmessig måling av pH, samt dusj med såpevatn før og etter badinga.

— Epidemien som vi har skildra oppstod til trass for rutinar som samsvarte med desse tilrådingane, seier Thesen.

Vatnet heldt 38-40 grader og hadde vore overvaka på forskriftsmessig måte. Rutinar for klorering ved behov og filterskifte kvar månad var følgt opp.

I artikkelen skildrar forskarane eit utbrot blant seks personar som hadde bada i same utandørs boblebad. Alle personane blei sjuke, men med ulike symptom. Ingen mistenkte boblebadet for å vere syndaren.

— Symptoma inkluderte lymfeknutesvulst, utslett, sår hals, feber og trøyttleik, seier Themsen.

Først då person nummer to fekk raude prikkar på kroppen, blei det tatt prøvar av badevatnet. Prøvane viste ein oppvekst av Pseudomonas-bakterien.

Blir ikkje oppdaga

— Denne bakterien kan lage mange ulike symptom. Difor kan mange tilstandar forvekslast med den, til dømes brannkoppar og brystbetennelse, seier Thesen.

Ho meiner dei fleste legar har for lite kunnskap om tilstanden.

— Det ser ut til at infeksjonen er langt vanlegare enn det vi hittil har gått ut frå. Men mange legar kjenner ikkje tilstanden og rett diagnose blir difor ikkje stilt, seier Thesen.

Nettopp fordi sjukdommen lett forvekslast med andre, er det vanskeleg å talfeste kor mange som blir sjuke av boblebad.

— Våre erfaringar gjev ikkje grunnlag for å rå ifrå bading i boblebad. Gravide eller folk med dårleg immunforsvar bør likevel vere varsame, seier Thesen.

Etterlyser regelverk

Legen meiner myndigheitene bør stille strengare krav til produsentane av boblebada. Dagens norske forskrifter regulerer berre offentlege anlegg.

— Det finst ikkje noko regelverk som regulerer dette i private heimar. Styresmaktene bør sørgje for betre rettleiing og lett tilgjengelege råd for korleis folk skal klare å stelle anlegga sjølv, meiner Thesen.

Har du hatt eit opphald i badestampen, og mistenkjer at du er blitt sjuk som følgje av det, bør du kontakte lege, oppfordrar Thesen.

BADEKOS OG KLØE: Om ikkje reinhaldet er godt kan stampbadet få utrivelege følgjer. ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG