Advokat Lyngveit la vekt på at Andersen gjennom alle avhør med politiet i det all vesentlige fastholdt sine forklaringer uten endringer.

Uten Andersens forklaring hadde det snaut nok vært fellende bevis for å dømme Viggo Kristiansen, skrev lagmannsretten. Aktor sa også i lagmannsretten at Andersens forklaring hadde vært selve bærebjelken i oppklaringen av saken, fremholdt Lyngtveit.

Hvordan skal tvangen og truslene fra Viggo Kristiansen overfor Andersen vektlegges?

Lagmannsretten legger liten vekt på dette. I ankeerklæringen legges det fra Andersen vekt på den subjektive oppfatning han selv hadde av situasjonen. Det var Kristiansen som var hovedmann, initiativtakeren, den truende og den tvingende. Straffen skal avspeile handlingens grovhet. Like fullt tror jeg ikke det er riktig å redusere betydningen av de subjektive forhold som lagmannsrettens flertall bærer bud om.

Andersen er også et menneske som skal dømmes ikke bare for det han har gjort, men også for det han er. Andersen er tidligere ustraffet.

Andersen er dømt for et forsettlig drap skjedd under særdeles skjerpende omstendigheter. I tillegg to seksuelle overgrep.

Den tvang han ble utsatt for fra Kristiansen og hans tilståelse og de øvrige spesielle forhold gir seg utslag i en markert endring i straffeutmålingen som er mer enn to år mindre enn maksimalstraff.

— Jeg nedlegger ærbødig påstand om at Andersen blir ansette på mildeste måte, sa Lyngveit og bukket dypt for rikets øverste dommere.