• Jeg kjenner ikke til noen privat ukultur i Helse Bergen, sier styreformann Finn Strand.

— Når det gjelder ledelsen i det helseforetaket jeg er styreleder for, er der ikke inngått noen gullkantete pensjonsavtaler.

Strand ble styreleder i fjor sommer og understreker at han uttaler seg på bakgrunn av det han kjenner til i sin styrelederperiode.

— Jeg kjenner ikke til at lederlønningene i foretaket har hatt noen spesiell utvikling det siste året, men det er riktig at lederlønningene økte en del etter at staten overtok sykehusene i 2002.

Han kjenner heller ikke til at lønnsutviklingen i Helse Bergen har vært spesielt mye høyere enn den utviklingen man kjenner ellers i samfunnet og andre foretak flere år sett under ett.

— Jeg er kjent med at legene hadde en lønnsvekst på 9,5 prosent i 2003, men denne lønnsveksten gjaldt for både 2003 og 2002. Utover det kjenner jeg meg ikke igjen i denne beskrivelsen. Jeg har i hvert fall ikke sett noen analyser fra foretaksledelsen som bekrefter dette.

Strand sier at styret ikke har fått seg forelagt analyser av produktivitetsutviklingen i 2003 og kan derfor ikke kommentere dette forholdet

— Produksjonsveksten ble halvparten av det målet man hadde satt seg?

— Det er riktig det Bergens Tidende skriver at vi ikke fikk den produksjonsveksten vi hadde satt som målsetning. Den ble noe lavere.

— Har ledelsen mistet styringen over økonomien i foretaket?

— Nei, men de styringsmessige utfordringene er store når en samtidig med at rammebetingelsene forverres skal møte kravet om å komme i økonomisk balanse.

— Hvordan virker det inn på budsjettdisiplinen at man budsjetterer med underskudd?

— Styret har forventninger om at dette ikke får innvirkning på økonomistyringen og at foretaket når både de produksjonsmål og budsjettmål som styret har vedtatt.

Når det gjelder budsjettet for 2004 sier Strand at Stortinget har akseptert at foretakene budsjetterer med underskudd.

Strand ønsker ikke å gå inn i en debatt om det er riktig å legge ned de regionale helseforetakene.

— Men på mer generelt grunnlag kan jeg si at en så stor reform må man gi lengre tid for å virke, før man bedømmer hvordan det har gått.