Da vedtok regjeringen å tiltre den internasjonale IMO-konvensjonen om kontroll og håndtering av skipenes ballastvann. IMO er FNs sjøfartsorganisasjon.

Introduksjon av fremmede arter gjennom ballastvann er en av de største truslene mot verdens havmiljø. Tusenvis av arter transporteres til enhver tid i skipene, og mange steder i verden har invasjon av nye organismer forårsaket økologiske kriser med enorme økonomiske skadevirkninger. Mest kjent er sebramuslingens herjinger på de store amerikanske innsjøene.

Rensekrav

— Det er et viktig signal at Norge, som et av de første landene i Europa, tar skritt mot tiltredelse av konvensjonen, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV).

Konvensjonen krever at alle skip skal ha rensing av ballastvannet på plass fra år 2016, og at alle nye skip må ha slikt utstyr på plass fra år 2009.

Farvannene utenfor de store oljehavnene Sture og Mongstad regnes for å være i risikosonen for invasjon av eksotiske og skadelige arter. Årlig dumpes det mellom 30 og 50 millioner tonn ballastvann i norske havner.

Miljøvernministeren peker på at spredning av fremmede arter til områder der de ikke forekommer naturlig, har økt sterkt i omfang det siste tiåret.

Norge storimportør

Konvensjonen som Norge nå ratifiserer ble vedtatt i 2004, og inneholder strenge krav til skipsfarten. Den vil tre i kraft ett år etter at minst tretti stater med til sammen 35 prosent av verdens handelsflåte har tiltrådt.

  • Norge er den største importøren av ballastvann i Europa, og med konvensjonen og norske forskrifter på plass, kan vi nå få tatt de nødvendige grep for å trygge norske farvann, sier Rasmus Hansson, generalsekretær i miljøorganisasjonen WWF-Norge.