Lagmannens rettsbelæring varte i snautt tre kvarter, og var en gjennomgang av de viktigste bevis saken. Klokka 9.55 trakk juryen seg tilbake.

Førstelagmann Asbjørn Nes Hansen: — Ærede lagrette! Det er vanligvis et relativt kort foredrag fra rettens formann i forbindelse med straffesaker i lagmannsretten, men denne gang blir foredraget noe lengre enn vanlig på grunn av den omfattende bevisføringen.

Saken reiser få rettslige tvilsspørsmål. Min oppfatning av de rettslige spørsmål er bindende for juryen, det vil si at det jeg sier om hvordan lovens skal forstås, er bindende for juryen. Min vurdering av bevisene er ikke bindende, men rådgivende. Det er juryen som alene bestemmer.

Den objektive bevisvurderingen er viktig i denne saken, sa Nes Hansen.

Bevisvurderingen

Førstelagmannen gikk deretter gjennom de ti spørsmålene som er stilt til juryen, og videre til prinsippene for bevisvurderingen.

Førstelagmann Asbjørn Nes Hansen: - Vi har en fri bevisvurdering i norsk rett. Hvor stor vekt bevisene skal ha avgjøres av tyngden på det enkelte bevis. En vitneforklaring er et tungt bevis. Det er den reelle vekten av bevisene skal som skal være avgjørende. Bevisene må også ses i sammenheng og veies mot hverandre.

Bevisvurderingen skal bygges på det som er kommet frem i retten. I denne saken er det særlig grunn til å minne om dette. Det noen har lest eller hørt om saken tidligere skal ikke telle med. Viggo Kristiansen skal ikke dømmes verken hardere eller mildere enn etter de bevis som er kommet frem i retten.

Det er påtalemyndigheten som skal føre bevis for at den tiltalte er skyldig. Den tiltalte skal ikke føre bevis for sin uskyld.

Det strafferettslige tvilsspørsmålet er også viktig. Den rimelige og fornuftige tvilen skal komme tiltalte til gode, ikke den oppkonstruerte og teoretiske tvilen.

Til slutt blir det en samlet avveining og vurdering.

Er dere overbevist om at Kristiansen er skyldig, skal det svares ja.