I desember i fjor laget NSM en rapport om Galileo og det europeiske romfartsbyrået ESA.

Om Galileo skrev NSM at det vil «spille en betydelig rolle for norsk og europeisk infrastruktur og eventuelle sårbarheter må derfor imøtegås med fellestiltak. Galileo vil med andre ord utgjøre en kritisk faktor med tanke på vår fremtidige nasjonale sikkerhet i vid forstand».

NSM peker på at Norge arbeider for å sikre seg bakkestasjoner for satellittsystemet.

— Dersom Norge skulle få tildelt Galileo-bakkeinfrastruktur må denne beskyttes med de nødvendige forebyggende sikkerhetstiltak, konkluderer direktør Jan Erik Larsen i rapporten.

Larsen henviser også til den lukkede og krypterte delen av Galileo - det såkalte PRS (Public Regulated Service).

Han peker på at tilgangen til PRS vil være strengt kontrollert, og «begrenset til applikasjoner nødvendig for mellom annet fremtidig nettverksbaserte militærvesen, redningstjeneste, politi og drift av annen særlig kritisk infrastruktur.

Larsen peker på at det «nasjonalt i Norge ikke er foretatt noen avklaring på hvorvidt PRS bør satses på. NSM anbefaler at en nasjonal vurdering omkring våre muligheter og behov vedrørende PRS utsettes for en nærmere analyse».

NSM opplyser at det i oktober 2004 ble ferdigforhandlet en avtale mellom Norge og EU om utveksling av sikkerhetsgradert informasjon. Det understrekes at Galileo-samarbeidet vil være dekket av denne avtalen. NSM påpeker også at det er øket oppmerksomhet rundt behovet for å holde opplysninger om Galileo hemmelig og at «det er erkjent fra EUs side at det i tidligere faser av programmet er utarbeidet informasjon i ugradert form som er av en slik karakter at denne burde vært gradert». NSM forventer at fremtidig informasjon om Galileo i større grad holdes hemmelig (graderes).