Både Bellona og Nansen-senteret i Bergen har uttrykt bekymring for at flommen i Tyskland skulle føre til kraftige algeoppblomstringer langs norskekysten. Nå kan

Havforskningsinstituttet på langt vei berolige.

— Det er mye flomvann og det har sett voldsomt ut på tv, men flommen er et kortvarig fenomen og inneholder ikke skrekkelig mye vann. Når det kommer ut i havet, er det mye mer vann å blande seg med, sier havforsker Lars Føyn til Berges Tidende.

— Ut fra en realistisk kunnskap om hvordan det skjer i disse områdene, tror vi det ikke vil skje noen algeoppblomstring.

PCB og tungmetaller

Flomvannet i den tyske elven Elben tar med seg næringsstoffer ut i havet. I konsentrert form vil næringsstoffene føre til økt algeoppblomstring, som neste omgang vil påvirke oppdrettsanlegg i nærheten.

I tillegg frykter tyske forskere at flomvannet vil føre med seg hele spekteret av miljøgifter, alt fra ikke nedbrytbare stoffer som PCB til oljerester og tungmetaller.

Havforskerne mener likevel kystnæringen her til lands ikke trenger å slå alarm, av tre årsaker: n På sin vei nordover langs Jyllands vestkyst vil restene av flomvannet bli blandet med Nordsjøvannet. Innen vannmassene når Skagerrak vil næringssaltene trolig ikke være sporbare.

  • Det vil fortsatt ta noe tid før flomtoppen når munningen av Elben. Tyske forskere mener flomtoppen blir jevnet noe ut når vannet nærmer seg havet.
  • I tillegg går det mot høst. Kortere dager med mindre lys reduserer algeveksten.

Frykter miljøgift-bomber

Det som bekymrer havforskerne mest, er dersom store og mer ukjente deponier av miljøgifter er blitt vasket ut i Tyskland. Da kan det likevel være fare for at kysten vil oppleve miljøendringer.

— Vi vet jo ikke hva som kommer ut, men vi tror ikke det kommer vesentlige mengder miljøgifter. I tilfelle det skulle vise seg at det er gammelt deponi av miljøgifter er blitt vasket ut, vil vi få beskjed via tyske forskere før det har nådd danskekysten, sier Lars Føyn.

På sitt månedlige rutinetokt til Skagerrak vil Havforskningsinstituttet samle inn ekstra prøver for å kartlegge mulige endringer etter flommen.