— Desse spørsmåla må vi få svar på frå statsråd Ansgar Gabrielsen, seier leiaren i Kontrollkomiteen på Stortinget, Ågot Valle (SV) til Bergens Tidende.

Valle meiner å kunne sjå eit mønster i måten Gabrielsen har handtert salet av SND Invest, Moxy og Arcus på.

Påstandar i spesielt Dagens Næringsliv går ut på at staten kan vere påførd eit milliardtap ved måten SND Invest vart avhenda på.

Kritiske til departementet

Både SV, Ap og Frp utarbeider nå spørsmål som dei vil at Kontrollkomiteen skal sende over til statsråden etter komitemøtet torsdag. Dei tre partia er blitt meir og meir kritiske til dei disposisjonane departementet har gjort i saka om sal av det statlege investeringsselskapet, SND Invest A/S.

Samstundes opplyser Næringsdepartementet til Bergens Tidende at departementet arbeider med ei orientering til stortingskomiteen om saka.

For ei veke sidan stilte SV eigne spørsmål til statsråden om saka, men har ennå ikkje fått svar.

I førre veke stilte også den tidlegare styreleiaren i SND Invest, Otto Geheb, spørsmål til statsministeren om saka. Men heller ikkje han har fått svar.

— Spørsmålet som ligg i botnen er sjølvsagt om staten sine midlar er forvalta på ein skikkeleg og forstandig måte. Vi kan ikkje trekkje konklusjonen før vi har fått svar på dei spørsmåla vi har. Vi må skilje mellom dårleg skjøn og feilvurderingar på den eine sida og slett handverk, seier Valle.

Krev orientering

— Vi må få ei generell orientering om den strategien som vart valt. Vi må få klarlagd om det stemmer at aksjane vart selt til under marknadspris. Vi kan konstatere at råda frå styret i selskapet ikkje vart fylgt, seier Kjell Engebretsen (Ap) til BT. Han er nestleiar i komiteen.

Engebretsen er ikkje overraska over at bedrifter som hamna på salslista til SND Invest vart engstelege av å hamne nettopp der.

— Mange av desse selskapa hadde satsa i tillit til at SND Invest skulle forbli ein langsiktig investor. Når føresetnadene brått blir endra, skaper det uvisse. Men ansvaret for det ligg på stortingsfleirtalet som i denne saka vart utgjort av regjeringspartia og SV. Det var dei som gjekk inn for sal av SND Invest, seier Engebretsen.