HANS K. MJELVA

Det skjer kvar gong Norges Bank set opp renta: Leigebuarforeninga blir nedringt av folk som har fått melding frå utleigar om auka husleige. Det vil truleg skje igjen, etter at Norges Bank sette opp renta med 0,5 prosent onsdag i førre veke, seier styremedlem Kåre Helland i Leigebuarforeninga i Bergen.

Justering ein gong i året

Men dette har ikkje utleigarane lov til, i følgje husleigelova som kom for eit par år sidan. Her heiter det at husleiga berre kan justerast etter konsumprisindeksen ein gong i året. Kvart tredje år kan husleiga i tillegg justerast etter «gjengs leige», som normalt ligg under marknadspris. Dette skal varslast eit halvt år på førehand.

Det gjeld sjølv om huseigaren får auka kostnader som følgje av renteoppgangen.

— Slike endringar i eigne kostnader skal utleigar ta omsyn til når dei inngår leigekontrakten, seier dagleg leiar Lars Aasen i Leigebuarforeninga til Aftenposten.

Ein av fire norske hushaldningar leiger bustaden dei bur i, og 60 prosent av utleigarane er private hushaldningar. Resten er profesjonelle utleigarar.

60.000 leigetakar i Bergen

Kåre Helland i Leigebuarforeninga i Bergen stadfester at husleigeauke etter rentehopp er eit problem for mange av dei rundt 60.000 leigetakarar i Bergen òg.

Helland råder folk som blir utsett for slik ulovleg husleigeauke om først å sende skriftleg klage til huseigar. Det må skje innan 30 dagar etter at du har fått meldinga om auka leige.

Om ikkje huseigar trekkjer tilbake leigeauken, råder Helland folk om å ta kontakt med Leigebuarforeninga. Etter at den kommunale husleigenemnda vart lagt ned for to år sidan, er det ingen offentlege organ du kan klage til, utanom rettsapparatet. Går du til sak, hamnar klagen i Forliksrådet.

Medlemskapen i Leigebuarforeninga kostar 150 kroner i året. Treng du gratis juridisk hjelp, kan du kontakte Jussformidlingen på Universitetet i Bergen.