Dommen var ett år lavere enn påstanden fra førstestatsadvokat Lars Stoltenberg i Økokrim, som krevde ni års fengsel for den tidligere vannverksdirektøren. Økokrim mener saken har historiske dimensjoner og er den «mest alvorlige korrupsjonssak i norsk rettsvesen».

Henriksen må i tillegg til fengselsstraffen betale over 62 millioner kroner i erstatning til Nedre Romerike vannverk og sentralrenseanlegget as NRV/RA2. han må også dekke et erstatningskrav fra gjensidige på snaut 800.000 kroner.

Også de andre domfelte i saken må betale betydelige beløp i erstatning etter å ha blitt funnet skyldige i det alt vesentligste av tiltalen.

Dommen innebærer så å si fullt gjennomslag for påtalemyndigheten, med frifinnelse på bare et fåtall av den 70 punkter lange tiltalen.

Samtlige av de domfelte tok betenkningstid på ankespørsmålet.