• Men dette er ingen liberalisering, sier justisministeren.

— Dette er ingen liberalisering, sier justisminister Grete Faremo. Men nå vil regjeringen la asylanter med barn får bli, dersom saksbehandlingen i UNE varer lengre enn 15 måneder.

Hensikten er å få en likhet i behandlingen av alle barn som søker asyl i Norge.

- Rettferdighet for alle

Men på pressekonferansen i dag gjentok statsråden flere ganger at det ikke var snakk om noen liberalisering, bare en tydeliggjøring av den praksis som er.

— Er det viktig for deg å si at det ikke er snakk om noen liberalisering?

— Det har vært utgangspunktet mitt hele tiden, da sakene med de lengeværende barna kom opp. Vi skal ikke liberalisere, men se på om vi kan gjøre praksisen mer tydelig.

— Mitt poeng er at det skal være retteferdighet for alle, etter lovgivers ønske, og ikke om den enkelte har fått bildet sitt i bladet, svarte Grete Faremo på bt.no's spørsmål.

Det er Utlendingsnemda (UNE) som har siste ord i spørsmål om oppholdstillatelse for asylsøkere i Norge. Nå skal denne etaten styrkes, både med folk og teknologi, varsler regjeringen i stortingsmeldingen «Barn på flukt», som ble lagt frem fredag.

Innfører ny regel

Hensikten med styrkingen er å få ned behandlingstiden, blant en annet. I dag er saksbehandlingstiden totalt mellom halvannet til to år fra søknad til endelig avgjørelse.

Samtidig innføres den nye regelen som sier at dersom UNE ikke har ferdigbehandlet en sak på 15 måneder, for asylanter med barn, kan de får opphold.

Men det står altså kan, ikke skal, ifølge stortingsmeldingen.

- Burde vært mer tydelig

Asyladvokat Amund K. Bjørnsen i Bergen har mangebarnefamilier som asylklienter. For flere av hans klienter vilstortingsmeldingen føre til nye omgjøringsbegjæringer til UNE. Advokaten haddelikevel håpet på mer tydelighet om barns rettigheter i stortingsmeldingen.

— Utlendingsloven,som er i tråd i FNs barnekonvensjon, sier at barnets beste skal legges storvekt på. Jeg synes ikke dette prinsippet kommer ofte nok til anvendelse, sierhan.

I forrige uke ble det kjent at meldingen ville signaliseretil UNE at barnas beste skulle vektlegges tyngre. UNEs avtroppende direktørTerje Sjeggestad uttalte da at det måtte lovendringer til for å instruere om nypraksis.

— Ut ifra denmotstanden UNE signaliserer, hadde en lovendring vært å foretrekke, sierBjørnsen.

Jon Ole Martinsen, rådgiver i Norsk organisasjon forasylsøkere (NOAS) forteller at de nå vil hjelpe mange familier i Bergen med åbe om omgjøring som følge av stortingsmeldingen.

— Jeg håper atutlendingsforvaltningen tar signalene som har kommet på alvor. Det har kommetklare signaler på at vi må vektlegge hensynet barna tyngre, men det gjenstår åse om dette vil skje i praksis og om dette faktisk vil få en rettsligbetydning, sier han.