1996:

5 barnefamilier satt i kirkeasyl.

Arbeiderparti-regjeringen med justisminister Anne Holt nedsatte en kommisjon som skulle vurdere «alle sakene med henblikk på opphold på humanitært grunnlag, med særlig vekt på barnas beste».

11 av 15 familier fikk bli.

2004:

Stortingsrepresentantene Heikki Holmås og Audun Bjørlo Lysbakken fra SV, Magnhild Meltveit Kleppa og Rune Skjælaaen fra Sp la fem et forslag for å løse situasjonen for asylbarna i med lang botid.

Dette endte opp med en midlertidig forskrift for barn med botid mer enn tre år:

«Barn som er under 18 år og søkte asyl senest 01.07.2001, anses for å ha særlig tilknytning til riket dersom de befinner seg i Norge uten arbeids— eller oppholdstillatelse når denne forskriften trer i kraft, har oppholdt seg her i totalt 3 år og fikk endelig avslag på søknad om asyl senest 01.07.2003. Det samme gjelder foreldre uten arbeids- eller oppholdstillatelse»

I 104 av 108 familiesaker behandlet etter forskriften fikk hele familien bli.

I ytterligere to saker fikk barna bli.

Totalt ble det gikk opphold til 241 barn og 165 voksne.

2007:

Etter forslag fra stortingsrepresentantene Bjørg Tørresdal og Jon Lilletun (KrF) i 2006 vedtok den rød-grønne regjeringen juni 2007 etter en ny forskrift til Utlendingsloven for å ivareta interessene til asylbarn med lang botid.

Forskriften sier at «Ved vurderingen av sterke menneskelige hensyn etter lovens § 38, skal barns tilknytning til riket tillegges særlig vekt».

I løpet av perioden 1, juni til 1. oktober 2007 behandlet UNE sakene til over 500 personer.

De aller fleste av disse sakene hadde tidligere endt med avslag.

Med behandling etter ny forskrift fikk over 90 prosent bli, totalt over 470 mennesker, hvorav mer enn 250 barn.

2010/2011:

Per 31.12.10 var det 1351 enslige mindreårige asylsøkere som bodde i mottak.

Per 1. november 2010 bodde det 313 barn på norske mottak med mer enn tre års botid. Barna med lengst botid har vært i Norge i ni år.

Av disse 313 barna bor 308 med familie i mottak. 225 av dem har fått endelig avslag.