Statnett har valgt å offentliggjøre en gjennomgang av striden rundt valget av Sima-Samnanger på sine hjemmesider på internett.

Der har de også delvis offentliggjort en av de rapportene Bergens Tidende har bedt om innsyn i. Ingen vedlegg til rapporten er offentliggjort. Rapporten, «Ny innføringsledning til BKK-området», ble laget i 2004.

Fire alternativer

Forprosjektrapporten behandler fire alternative traseer for den nye kraftlinjen. I tillegg til Sauda-Samnanger, Åsen-Samnanger og Sima-Samnanger, ble Husnes-Samnanger også vurdert. Men det siste alternativet var ikke veldig aktuelt, ifølge rapporten.

Så tidlig som i 1999 utarbeidet Statnett et forprosjekt på en ny kraftlinje fra Åsen i Odda kommune og til Samnanger, via Mauranger. Det mest aktuelle måten å løse det var i form av en egen kabeltunnel med 3,5 meters diameter i fjellet under Folgefonna.

Statnett konkluderte med at «det vil være teknisk og konfliktmessig mulig å bygge en kraftledning fra Åsen til Maurangerfjorden».

Under Folgefonna

Statnett vurderte muligheten av å grave/legge en kabelgrøft i veitunnelen (Folgefonntunnelen), men tidspress medvirket til at det ikke ble realisert. Statnett mente at tunnelen eventuelt kunne stenge på nattetid, for å realisere en slik kabelgrøft på et senere tidspunkt.

Men det la man vekk, og endte i stedet med det dyreste alternativet: en egen kabeltunnel:

«Dette ville falle en del dyrere enn kabling i veitunnelen, men gjør det enklere å legge flere kabelsett. Teknisk løsning og kostnader i dette forprosjektet gjenspeiler en slik løsning», heter det i rapporten.

Mest konfliktfylt fra Sauda

Alternativet fra Sauda til Samnanger ble av Statnett vurdert som det mest konfliktfylte, «både fordi traseen flere steder vil komme nær boliger og hytter, og fordi det kan bli vanskelig å finne en god løsning forbi Rosendal». Ledningen ville eventuelt blitt ført over tomten til Baroniet i Rosendal, langs samme trasé som det i dag går en kraftledning.

Statnett konkluderte derfor med at «de andre alternativene vurderes som noe mindre konfliktfylte», selv om de måtte konstatere at «Sima-Samnanger kan berøre relativt urørt natur og verdifulle kulturlandskaper», men at dette likevel var det beste alternativet, samfunnsøkonomisk sett.