Til nå er det påvist rundt 50 tufter eller bebyggelse, hovedsakelig gammer. Til sammen har arkeologene påvist mer enn 300 kulturminner på stedet, som ligger på begge sider av E6 i Tana.

– Dette er en nasjonal kulturhistorisk sensasjon, sier Thoralf Henriksen som leder bygdelaget til Aftenposten.

Arkeolog Jørn Henriksen ved Universitetet i Tromsø karakteriserer funnene som unike, og tror at det kan skjule seg langt mer som venter på å bli utgravd.

Det eldste funnet er en steinøks, og er ved Universitetet i Helsingfors datert til å være rundt 5.000 år gammel. I tillegg til tufter er det funnet fangstgroper og andre spor fra villreinjakt. Tidligere er det funnet rester av en elvebåt.

Både arkeologen og bygdelaget håper at deler av området kan graves ut.

– Dette stedet har naturgitte forutsetninger for bosetning. Her er elver med fisk, og nært til vidda og fangstområder. Mye tyder på at det har bodd folk ved elvebredden siden eldre steinalder, sier Henriksen.

Bygdelaget i Levajok håper funnene kan bli til glede for alle i Finnmark ved at noe kan bli rekonstruert slik at man kan se hvordan folk levde i gammel tid.