Bhatti har sittet i varetekt helt siden den såkalte terrorsaken ble rullet opp av PST i 2006. Bhatti ble derimot frikjent for beskyldningene om terrorvirksomhet, og forrige fredag opphevet Høyesterett også dommen mot 31-åringen for forsettlig drapsforsøk.

«Etter en samlet vurdering har lagmannsretten under tvil kommet til at fortsatt varetektsfengsling fram til forventet ankeforhandling må anses som et uforholdsmessig inngrep», skriver Borgarting lagmannsrett i fredagens dom.

Strålende fornøyd Advokat John Christian Elden Elden har pekt på at Bhatti har sittet varetektsfengslet i ett år lengre enn det Høyesterett har antydet at han bør ha i straff for de resterende forholdene i tiltalen. I påvente av en ny rettsrunde, ba advokaten om at klienten skulle settes på frifot.

– Bhatti er strålende fornøyd med at saken smuldrer bort lag for lag for hver gang vi er i retten, sier Elden til NTB om kjennelsen fra lagmannsretten.

Oslo tingrett avgjorde mandag at Bhatti burde løslates, men politiet anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett. Domstolen avviste fredag ettermiddag politiets anke, og opprettholdt dermed beslutningen fra tingretten om at Bhatti skal slippes ut av fengsel.

Lagmannsretten skriver at de er enig med tingretten i at Bhatti ikke med skjellig grunn kan mistenkes for drapsforsøk, og at han, siden frifinnelsen for trusler er rettskraftig, ikke kan holdes fengslet med grunnlag i dette forholdet.

Kan fortsatt få forvaring Selv om de, i likhet med tingretten, mener det er fare for at Bhatti begår nye, alvorlige lovbrudd og vil unndra seg videre strafforfølging, valgte lagmannsretten å vektlegge forsvarets argumenter.

«Han har sittet sammenhengende i varetekt siden 23. september 2006. Det er videre argumentert for at gjentakelsesfaren er mindre i den situasjonen Bhatti nå er, og at han er villig til å underkaste seg meldeplikt. I tillegg er det anført at han har tilbud om arbeid, at han har gått på skole under fengslingen, at han har familie som han kan bo sammen med og at faren er syk», skriver de i dommen.

Retten mener også at man ikke kan se bort fra at Bhatti blir idømt forvaring, selv om han ikke blir domfelt for mer enn det han allerede er funnet skyldig i.

LØSLATES: Politiet vant ikke frem med sin anke. Borgarting lagmannsrett oppretthold tingrettens avgjørelse om å løslate Bhatti.
Sara Johannessen/Scanpix (arkivfoto)