Den sørnorske jervbestanden lever i fjellområdene fra Sør-Trøndelag og sørover. Til sammen ti jervunger i denne bestanden er avlivet i vår, og bare ett kjent jervehi i Møre og Romsdal er blitt spart, går det fram av en foreløpig rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) om yngleregistreringer av jerv.

I hele landet er det dokumentert yngling i 20 jervehi. Forskerne ved NINA antar at det i tillegg har vært ytterligere 12 ynglinger, men uten at dette er sikkert dokumentert.

De dokumenterte ynglingene i hele den norske jervbestanden fordeler seg slik på de enkelte fylker (antatte ynglinger i parentes):

Finnmark 3 (1), Troms 3 (2), Nordland 5 (3), Nord-Trøndelag 4 (0), Sør-Trøndelag 0 (2), Møre og Romsdal 2 (0), Oppland 1 (4), Hedmark 1 (0), Sogn og Fjordane 1 (0).

Tallene for dokumenterte ynglinger inkluderer de jervehiene der ungene er blitt avlivet som ledd i myndighetenes rovdyrpolitikk. Dette har skjedd i ett jervehi i hvert av fylkene Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark.

NINA opplyser at den endelige rapporten om ynglelokaliteter vil bli lagt fram 1. oktober. I den foreløpige raporten skriver NINA at tallene da "kan øke eller avta som følge av gjennomgangen og kvalitetssikringen på regionalt og nasjonalt nivå".

NTB