I ettermiddag kommer Arbeidstilsynets rapport om forholdene for de ansatte i Arbeids— og velferdsetaten (Nav), skriver Aftenposten.no.

Der går det frem at det er store og helseskadelige arbeidsbelastninger i Nav, at de ansatte føler utilstrekkelig medvirkning, samt at Nav har manglende kartlegging av arbeidsmiljøkonsekvenser ved bruk av vikarer.

Nå varsler Arbeidstilsynet at Nav må skjerpe seg, og pålegger etaten å kartlegge omfanget av de uheldige arbeidsbelastningene. På bakgrunn av dette må de utarbeide handlingsplaner og iverksette ulike tiltak, som igjen skal evalueres sommeren 2010.

– NAVs ansatte har over flere år jobbet hardt og med høyt tempo for å realisere reformen. Det har helt tydelig gått for hardt ut over arbeidsmiljøet noen steder, sier arbeids- og velfedsdirektør Tor Saglie i en kommentar til de ansatte.

Les også:

Fire av ti er misfornøyde

Skal bli lettere å snakke med saksbehandlerne

Han tar problemene på alvor

— Vi vil nå studere rapporten grundig med sikte på å gi tilbakemelding til Arbeidstilsynet innen 6. juli som er den frist tilsynet har satt. Vi tar rapporten og de varslede påleggene fra Arbeidstilsynet meget alvorlig. Nå skal vi ha en grundig prosess hvor vi kommer frem til hvilke tiltak vi må iverksette. Her skal vi ha et tett samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte på alle nivåer. Det er en forutsetning for å lykkes, sier Saglie.

Allerede i november hadde Arbeidstilsynet varslet at de ville holde Nav under spesiell oppsikt helt frem til 2011. Da gikk de tungt inn i Nav etter bekymringsmeldinger og mange oppslag. Poenget er å få oversikt over forholdene i NAV etter at reformen er kommet halvveis, fordi så store omstillinger er en belastning for ledere så vel som for ansatte.

— Dette er en kjempeutfordring for NAV. Vi kjenner oss igjen i det som kommer frem i rapporten, sier rådgiver Norsk Tjenestemannslags klubb i NTL NAV, Stein Bjarne Larsen.

— Det er en veldig alvorlig arbeidssituasjon i NAV, og det må tas grep.

En av vurderingene fra Arbeidstilsynet ser slik ut:

«Årsakene til et arbeidsmiljø som skaper helseskadelig arbeidspress er sammensatte. Helseskadelig arbeidspress skyldes ikke bare høye produksjonskrav. Det er særlig når det høye produksjonskravet er kombinert med en uhensiktsmessig organisering, manglende tilrettelegging av arbeidet og manglende muligheter for reell medvirkning fra de ansatte, at dette kan føre til helseskadelige belastninger.»

Arbeidstilsynets rapport om NAV vil bli publisert på www.arbeidstilsynet.no mandag ettermiddag.

Kommentarer? Del dem med leserne her.