• Vi har undersøkt saken og det er klart at arbeidsmiljøloven kan og vil bli stoppet. Den vil ikke tre i kraft 1. januar, sier Ap-leder Jens Stoltenberg til Bergens Tidende.

Den nye arbeidsmiljøloven ble behandlet i Stortinget 6. juni og den ble sanksjonert av kongen i statsråd 17. juni. Da ble det bestemt at den skulle tre i kraft 1. januar 2006.

Det har lenge vært klart at de rød-grønne regjeringsforhandlerne ville forsøke å reversere loven, men påtroppende statsminister, Jens Stoltenberg, har hele tiden tatt forbehold om han formelt har kunnet stoppe den før den trer i kraft.

Ble avklart i går

I går kom avklaringen Stoltenberg har ventet på, og derfor sier han til Bergens Tidende:

— Arbeidsmiljøloven stoppes. Det er ikke sikkert vi rekker å komme med et nytt lovforslag før jul, men inntil videre vil den gamle arbeidsmiljøloven gjelde, sier Stoltenberg.

Rent formelt løses lovfloken med at den nye flertallsregjeringen fremmer en sak for kongen i statsråd, hvor det foreslås at den nye lovens ikrafttredelse utsettes. Alternativt kan regjeringen også fremme en odelstingsproposisjon for Stortinget med forslag om at lovens ikrafttredelse utsettes.

  • Vi gjør dette av tre hovedgrunner: Vi vil reversere åpningen for mer bruk av overtid, vi vil stoppe regelen som tillater mer bruk av midlertidige ansettelser og vi vil styrke stillingsvernet, sier Jens Stoltenberg.

Dermed innfrir den kommende statsministeren og de tre regjeringspartiene, på forhandlingenes andre dag, ett av sine klareste løfter og LOs absolutte krav.

Overtiden reduseres

Den nye loven inneholder bestemmelser om overtid daværende statsråd Victor D. Norman fikk vedtatt i Stortinget i 2003. Da ble det åpnet for mer bruk av overtid, og at den enkelte arbeidstaker kan avtale inntil 400 overtidstimer i året. Den rød-grønne regjeringen vil reversere dette og trolig legge seg på det tidligere regelverket - maksimalt 200 timer. Hvis det skal jobbes mer overtid enn 200 timer i året, må bedriften ha godkjenning fra tillitsvalgte og/eller Arbeidstilsynet.

I tillegg vil det bli strammet inn på muligheten for flere lange arbeidsuker etter hverandre. Det vil bety at den såkalte normalarbeidstiden vil bli som i dag.

Midlertidige ansettelser

Bestemmelsen som åpner for mer bruk av midlertidige ansettelser blir fjernet. Loven åpnet for bruk av midlertidige kontrakter i opptil ett år. LO ønsker å beholde dagens regler som sier at en midlertidig ansettelse er tillat når den «gjelder for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeids av forbigående art....når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften».

Stillingsvern ved konflikt

Stillingsvernet blir igjen styrket ved rettstvister og oppsigelsessaker mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det vil si at en arbeidstaker vil beholde stillingen sin helt til saken er ferdigbehandlet i siste rettsinstans. I loven som nå aldri vil tre i kraft het det at arbeidstaker bare hadde rett til å stå i stillingen til etter behandling i første rettsinstans.

Jens Stoltenberg sier at regjeringspartiene på en rekke andre punkter er enig med tekstene i den loven som nå gravlegges. De paragrafene vil bli beholdt i den nye loven - eksempelvis vernet for fløyteblåsere.

Forhandlingsdelegasjonene på Soria Moria konferansesenter gikk i går løs på tunge områder som gasskraftverk, oljeleting i Barentshavet, kommuneøkonomi og samferdsel. Åslaug Haga, Kristin Halvorsen og Jens Stoltenberg var i går samstemte i at forhandlingen går fremover, og de sier at fremdriften går som planlagt.

GLEDER LO: Påtroppende statsminister Jens Stoltenberg fikk i går avklart at det ikke er noe i veien for å stoppe arbeidsmiljøloven. Dermed er den første Bondevik-loven i realiteten allerede reversert. FOTO: HÅVARD BJELLAND