Av disse ulykkene skjedde syv innenfor ordinær skipsfart og fem på fiskefartøy. Dette gjør fiske til landets farligste yrke.

Overingeniør og verneinspektør Dag Høgeberg i Sjøfartsdirektoratet ser ikke bort fra at fjorårets ulykkestall kan bli enda høyere fordi det er et visst etterslep i rapporteringene fra enkelte områder.

Farlig yrke

Oversikten over dødsulykker ved arbeid på fiskebåter viser at dette er landets mest ulykkesutsatte yrke sett i forhold til antall arbeidstakere. Informasjonssjef Olav Lekve i Fiskeridirektoratet opplyser at det er nærmere 15. 000 fiskere i Norge. Av dem har 12.000 fiske som hovedyrke.

Dette er en svært liten andel av landets 2,3 millioner yrkesutøvere. Med samme ulykkesfrekvens for hele arbeidslivet ville vi hatt 760 dødsulykker i 2005.

Det var få skipsforlis i fjor. Dødsulykkene skjer i forbindelse med fall og bruk av teknisk utstyr om bord.

Ulykkene som registreres av direktoratet gjelder fartøyer som er registrert i ett av de to norske skipsregistrene NIS eller NOR.

Primæryrkene

I tillegg til fiske ble det i fjor registrert hele 16 dødsulykker i jord— og skogbruksnæringen. Det er med andre ord primærnæringene som har størst problemer med sikkerhetskulturen.

I industriyrkene er det innenfor bygg og anlegg det skjer flest ulykker.

Tallene for landbasert virksomhet står i grell kontrast til den store oppmerksomhet som ofte er rettet mot norsk offshorevirksomhet. I løpet av fjoråret ble det bare registrert en eneste dødsulykke på norsk sokkel.

I forbindelse med jernbaneulykken ved Åsta for noen år siden ble det hevdet at det er en helt annen kultur for sikkerhetsarbeid innenfor oljevirksomheten på norsk sokkel enn den man har i fastlands-Norge.

Senere er stadig flere prinsipper fra HMS-arbeidet på sokkelen overført til landjorda.