— For oss er det ikke avgjørende om det er offentlig eller privat, men at det forvaltes på en god måte. I dag er det et enormt etterslep på vedlikehold. Det krever nye virkemidler, sier Jan Tore Sanner (H).

Han viser til at da de borgerlige sist satt ved makten ble det åpnet for at private skulle få kjøpe fyrene. Dette ble imidlertid stoppet da de rødgrønne tok over makten. De vedtok at Kystverket fortsatt skulle stå som eier, og at det heller ble inngått leieavtaler med private aktører som jobber for allmennhetens interesser.

— Hvis fyrene fortsatt står og forfaller, så forteller det meg at regjeringen ikke har lykkes med å inngå gode nok avtaler, sier Sanner.

Endrer kurs

Han varsler at kursen vil bli lagt om hvis Høyre vinner valget i september,

— Vi vil åpne for å selge. Det betyr ikke at alt skal selges, men at en vil ha en mer pragmatisk tilnærming. Erfaring viser at det offentlige ikke prioriterer vedlikeholdet. Hvis fyrene kan vedlikeholdes bedre på andre måter, så må en vurdere det.

Han får støtte av sine finanspolitiske kolleger på borgerlig side.

— Vi er åpen for at frivillige lag og organisasjoner skal kunne få overta dem, gjerne for en billig penge, sier Ketil Solvik-Olsen (Frp).

— Det er bedre at private eier dem, enn at det står til offentlig forfall. Men det kan jo gjerne følge med en klausul eller to ved salg, fortsetter Hans Olav Syversen (KrF).

Ville sikre allmennheten

Statssekretær Hugo Bjørnstad (Ap) i Fiskeri- og kystdepartementet mener det var viktig å stoppe fyrsalget.

— Stoltenberg II ønsket å åpne fyreiendommene for allmennheten, og beholde dem i statlig eie. Ved å beholde dem i statlig eie, sikret man at allmennheten fikk tilgang. Dette skulle gjøres ved at ideelle organisasjoner forvaltet eiendommene med sikte på allmenn bruk, skriver han i en e-post til BT.

At fyrene forfaller, mens Kystverket etterlyser en strategi for bruken av dem, svarer han på følgende måte:

— Kystverket arbeider med en gjennomgang, som vil gi ny og forbedret kunnskap som grunnlag for å gjøre mer nøyaktige vurderinger av behovet for økonomisk prioritering til investeringer, drift og vedlikehold. Vi er opptatt av vedlikeholdsetterslepet, og har derfor omtalt dette i NTP og fulgt opp i budsjett.

Presset til å selge

Det var tidligere fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen fra Høyre som først gikk inn for å selge fyreiendommene.

— Vi var nødt til å gjøre noe. Staten hadde ikke råd til å ta vare på disse eiendommene, og det var ikke lenger bruk for dem. Policyen vår ble derfor klar: Var det noen som kunne bruke dette til andre formål enn fyr, til allmennhetens glede, så var det fornuftig.

Et av fyrene de solgte var Kvassheim Fyr i Egersund. Det solgte de til en ideell organisasjon, som fikk et beløp tilsvarende salgssummen til vedlikehold.

— Vi lagde noen økonomiske konstruksjoner for å få dette til. Men bakgrunnen var først og fremst at staten ikke var i stand til å beholde fyrene. Slik jeg så det den gangen var det urealistisk å klare å ivareta den bygningsmassen på en forsvarlig måte, sier Ludvigsen.

Stort etterslep

Som BT skrev i går er det offentlige vedlikeholdsetterslepet gigantisk. Bare på riksvei- og fylkesveinettet har Statens vegvesen anslått opprustningskostnadene til mellom 70 og 120 milliarder kroner, mens en rapport fra Rådgivende ingeniørers forening anslår etterslepet på kommunale bygg til rundt 150 milliarder kroner.

— Gammel bygningsmasse som det offentlige ikke trenger bør en kunne overdra til det private, sier Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen.

Han er ikke fornøyd med at regjeringen i disse dager er i gang med å selge en rekke forsvarseiendommer som staten ikke trenger. Også 200 fiskerihavner kan bli solgt.

— I større byer eier staten så mye at en mister oversikten over det en har, sier Solvik-Olsen.

— Problemet er at det er mye gøyere å klippe en snor enn å vedlikeholde det en alt har. I tillegg er det åpenbart er at en har ansvar for så mye eiendom og virksomhet at det er umulig å vedlikeholde alt, sier Syversen.

Marianne Marthinsen, finanspolitiker for Ap på Stortinget, avviser at det offentlige har for stor eiendomsportefølje.

— Dette er bygningsmasse som i det store og hele er i bruk. Evnen til å vedlikeholde handler i stor grad om økonomi. I sykehussektoren og kommunene ser vi at den er blitt bedre. Det fører også til bedre vedlikehold, sier hun.