Det er landets mektigste politikere som fronter storoffensiven. Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Grete Faremo har alle fått nok av mobbingen og varsler en omfattende offensiv.

Mobbekampen trenger et løft

— Kampen mot mobbing trenger et løft og mer oppmerksomhet. I den kommende folkehelsemeldingen vil vi også inkludere mobbingen i et helseperspektiv. Det gjør vi ved å satse på forebygging og å vurdere situasjonen for utsatte grupper. Fysisk mobbing setter fysiske spor, noe annet er det med den psykiske helsen. Vi må vie den psykiske effekten av mobbing mye større oppmerksomhet, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

— Det nye er mobbing i den digitale verden. Det er mye vanskeligere å kontrollere enn det som skjer i skolegården. Mobbingen kan plutselig nå mange flere, og vi voksne vil streve med å holde følge i slike lukkede rom, sier Støre.

Styrker rettssikkerheten

Statsminister Jens Stoltenberg løftet mobbeproblemet øverst på dagsorden gjennom sin tale til partiets landsmøte torsdag. Her sa han at Ap «står for nulltoleranse for mobbing. Vi vil innføre sanksjoner mot skoler som ikke løser mobbesaker. Om kort tid legger regjeringen frem lovforslag som letter bevisbyrden for elever som føler seg mobbet. Samtidig forlenger vi foreldelsesfristen i straffesaker om mobbing, fra to til fem år.»

— Dette er viktig, og det styrker rettsikkerheten for mobbeofrene, sier justisminister Grete Faremo. Lovendringene vil bli gjort i opplæringsloven.

Er et nasjonalt ansvar

— Mobbing ødelegger barns helse. Vi mangler virkemidler mot mobbingen, og nå må vi komme videre. Jeg er overbevist om at det må være et nasjonalt anliggende å ta tak i problemet. Myndighetene må ta et større ansvar, mener Marianne Aasen, leder av Stortingets utdanningskomité.

— Årsaken er at mobbeproblemet er så stort, omfattende og skadelig at det har utviklet seg til både et helse- og skoleproblem, sier Aasen.Landsmøtet vil søndag stemme over en politisk uttalelse om mobbing. Teksten vil, etter alle solemerker, følge innspillet til partiets utdanningspolitikere, og den vil være mye mer konkret enn det et partiprogram kan være.

— Mobbing ødelegger ungdommers helse og er et hinder for læring. Det er en svært tung belastning å være utsatt for mobbing og resultatet er redusert livskvalitet, psykiske og somatiske lidelser, sier Aasen.

— Vi lanserer derfor en 10-punktsplan for å forebygge mobbing, sier Aasen.

Handlingsplanen

Her er de 10 punktene, og som vil være utgangspunktet for en politisk uttalelse om mobbing landsmøtet vil bli invitert til å vedta på søndag:

  • 1. Vi ønsker at det nedsettes et bredt sammensatt utvalg som skal gjennomgå alle aspekter rundt mobbearbeidet i skolen og kommunene.
  • 2. Innføre beredskapsteam mot mobbing i hver kommune.
  • 3. Mobbing må inn i lærerutdanningen, studentene må også settes i stand til å forebygge, avdekke og stoppe mobbing gjennom systematisk trening gjennom studieperioden.
  • 4. Læringsmiljø og forebygging av mobbing må bli et sentralt tema i rektorutdanningen.
  • 5. Ta en gjennomgang av lovverket for å se om det fungerer etter hensikten.
  • 6. Samle organisasjoner, institusjoner og ressurspersoner som kan være viktige i arbeidet mot mobbing i et nasjonalt nettverk.
  • 7. Utvikle et tverrfaglig samarbeid mellom alle som jobber med barn og unge, for å sikre både nødvendig kompetanse og nødvendige verktøy.
  • 8. Styrke skolemiljøutvalgene.
  • 9. Styrke foreldreinvolveringen. I samarbeid med foreldreutvalgene i grunnskolen.
  • 10. Styrke fylkesmannens og barneombudets rolle i forebygging mot mobbing.