— Jeg har faktisk lest stortingsmelding nr. 6, og jeg synes at den er logisk. Når vi dessuten har snakket så varmt om storbymeldingen, må vi være villig til å følge opp når det gjelder konkrete tiltak, sier Grung til Bergens Tidende.

Dermed skiller hun lag med partifellene i Stortinget som i sterke ordelag kritiserer kommunalministerens opplegg med tanke på å fordele statlige midler til store og små kommuner med betydelige rusproblemer. Stortingsrepresentantene mener at små og mellomstore byer blir tapere, slik Solberg har satt opp kriteriene for å få støtte.

- Ap heldigvis på glid

— Arbeiderpartiet i Bergen støttet forslaget fra Erna Solberg allerede i høst, og vi understreket i valgkampen at det var nødvendig å finne frem til et mer rettferdig system for å dekke de typiske storbyutgiftene på dette feltet. Men det er neppe mulig å lage et hundre prosent rettferdig system, sier Grung.

Hun er vel kjent med at stortingsgruppen i partiet stiller seg sterkt kritisk til meldingen, og kommenterer dette slik:

— Vi må ikke glemme at storbyene har helt spesielle utfordringer, og jeg registrerer heldigvis at Arbeiderpartiet er kommet på glid. Man snakket ikke om storbypolitikk for fem år siden!

I politikken er det ofte noen som vinner og noen som taper. Men jeg opplever at dagens system også ivaretar småbyenes behov gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen der det generelle kriteriesystemet ikke treffer godt nok, sier hun.

Dragkamp en uke til

Bergens Tidende skrev fredag at Arbeiderpartiets stortingsgruppe alt har bestemt seg for å vende ryggen til stortingsmeldingen og heller videreføre dagens tilskuddsordning.

Men så enkelt er det ikke, ifølge Reidar Sandal (A), som er saksordfører for meldingen. Dragkampen mellom partiene skal fortsette i kommunalkomiteen i hele kommende uke. Fristen for å avgi innstilling var 2. desember, men den er nå forlenget til neste helg.

Sandal sier til Bergens Tidende at det er ingen grunn til nervøsitet fra Bergen kommunes side, for «Bergen kan være helt sikker på å få en skikkelig økonomisk uttelling neste år.»

Han vil imidlertid ikke tallfeste noe beløp, men det blir i hvert fall ikke mindre enn det er for 2003.

Refser Mæland

Reidar Sandal reagerer for øvrig sterkt på byrådsleder Monica Mælands (H) kritiske uttalelser om Arbeiderpartiets holdning, slik hun ordla seg i fredagsavisen:

— Mæland må være varsom med å tillegge Arbeiderpartiet synspunkter som vi ikke har. Men denne saken har tross alt betydning for flere andre kommuner som sliter med tunge utgifter på rus- og psykiatriområdet. Vi kan ikke bare ta hensyn til Bergen. Skien for eksempel får et tap på 10 millioner kroner i forhold til det storbytillegget byen nå har, hvis vi skulle følge kommunalministerens forslag.

Også Frøiland provosert

Ranveig Frøiland (A) er på sin side provosert av høyrepolitikeren Torbjørn Hansen som hevder at Arbeiderpartiet ikke vil gi storbyene mer:

— Nei, Bergen blir absolutt ikke ofret, men skal få de midler kommunen er blitt lovet. Neste år vil vi føre videre storbytillegget på 20 mill. kroner. Men selv om vi vil hjelpe Bergen, er vi også nødt til å ta vare på de andre byene som vil tape penger hvis Solberg får sin vilje, sier Ranveig Frøiland.