NTB har fått tilgang til en uttalelse om iskanten som etter alt å dømme vil bli vedtatt av landsmøtet i Arbeiderpartiet fredag kveld. Der slås det fast at rammene i den 23. konsesjonsrunden i Barentshavet sørøst skal bestå.

— Arbeiderpartiet vil at spørsmålet om iskanten og polarfronten skal vurderes i forbindelse med en helhetlig rullering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, heter det i uttalelsen.

Det innebærer at samarbeidspartiene Venstre og KrF ikke kan regne med Aps hjelp i feiden med regjeringen om hvor grensen for iskanten bør gå.

Uenige

Så vel regjeringen som opposisjonspartiene har slått fast at det er uaktuelt å drive petroleumsvirksomhet i iskanten. Problemet er at definisjonen av iskanten er omstridt.

Regjeringen mener iskanten går der hvor sannsynligheten for sjøis i april måned anslås til 30 prosent. Det er nord for alle blokkene i den 23. konsesjonsrunden.

Venstre og KrF mener regjeringen bør lytte til råd fra blant annet Polarinstituttet og plassere iskanten lenger sør. Et slikt grep vil gjøre oljevirksomhet uaktuelt i enkelte av blokkene som allerede er åpnet.

Støtte til Sundtoft

Klima— og miljøminister Tine Sundtoft (H) har varslet at det vil komme en melding til Stortinget om iskanten i løpet av våren. Inntil nå har Arbeiderpartiet unnlatt å svare konkret på hvor grensen bør gå.

— Regjeringen har gjennom en pressemelding varslet at de vil komme til Stortinget med en sak om iskanten. Arbeiderpartiets holdning er at vi vil se på kunnskapen regjeringen presenterer, og ta stilling til dette da, sa Støre til NTB i forrige måned.

Ny vurdering

Uttalelsen som landsmøtet i Ap fredag skal ta stilling til, slår fast at forskning, faglige vurderinger og føre-var-prinsippet skal legges til grunn for petroleumspolitikken.

Det innebærer at det åpnes for at grensen for iskanten kan trekkes på nytt, ut ifra nye definisjoner, men først i 2020. Årsaken er at partiet mener det er uryddig å foreta slike endringer underveis i en forvaltningsplanperiode.