Økningen i antall skadde er på nesten 10 prosent, og ved utgangen av året vil det være registrert 12.000 trafikkskadde. Antall ulykker vil ligge på rundt 8.200 mot 7.889 i 2006.

Politiet, Trygg Trafikk og Statens vegvesen har sammen analysert trafikkåret 2007 basert på foreløpige tall. De mener at det er vanskelig å gi et klart svar på hvorfor personskadene har økt i 2007. Mulige forklaringer kan være at farten og trafikken på veiene har økt.

Antall omkomne i veitrafikken i 2007 forventes å bli om lag 245, som er tilsvarende som året før.

– Vi får ingen økning som mange fryktet, men heller ikke den reduksjonen som vi alle har ønsket, sier Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen.

Oversikten viser at 86 prosent omkommer i møte-, utforkjørings— og singelulykker. Andelen som dør i møteulykker er økende, mens de øvrige andelene synker noe fra år til år. Den største økningen i antall omkomne gjelder passasjerer i bil, og det er særlig stor økning av omkomne kvinnelige passasjerer. Langtidstrenden med færre omkomne fotgjengere fortsatte i 2007.

I JULI: Bilen havnet utenfor autovernet og kjørte rett ned i gropen der det bygges en ny rundkjøring, mellom Minde Allé, Mindeveien og Fjøsangerveien.