Aktor betegnet Andersens forklaring som troverdig.

Førstestatsadvokat Dahl: — Vi har behandlet en spesiell sak av mange grunner. Ingen som har hatt nærkontakt med saken har vært uberørt over det den enkelte har fått kjennskap til. Det er ikke noen spesiell vanskelig sak å avgjøre for lagmannsretten. I det arbeid som lagretten skal utføre er det viktig å ta hensyn til noen viktige prinsipper. Det første prinsippet er at det er påtalemyndigheten og aktor som skal bevise at Viggo Kristiansen er skyldig. Påtalemyndigheten har bevisbyrden. Jo alvorligere en sak er, jo større krav skal det stilles til påtalemyndigheten og til bevisene. Enhver rimelig og forstandig tvil skal komme tiltalte til gode. Ikke enhver tvil, men tvilen må være rimelig og forstandig. En forstandig tvil skal rokke ved overbevisningen til lagretten. Dersom lagretten kommer til en slik forstandig tvil skal lagretten svare nei. Lagretten skal være overbevist om skyld når avstemningen foretas.

I denne saken har Jan Helge Andersen tilstått både voldtekt og drap. Han har fått prøvd sin sak og er domfelt. Påtalemyndigheten har akseptert den dommen, også at han ble frifunnet for det ene av de to drapene.

Viggo Kristiansen ble domfelt slik tiltalen er, og ble altså dømt på samtlige punkter. Kristiansen har anket, og påtalemyndighetens oppgave er å bevise at Kristiansen er skyldig, slik byretten kom frem til.

Jeg skal forsøke å bevise at det er Jan Helge Andersens forklaring er bærebjelken i denne saken, og at forklaringen er troverdig.

Jeg skal videre forsøke å bevise at Viggo Kristiansen kom med en rekke løgner til politiet da han forklarte seg.

Videre skal jeg påvise at de tekniske funn styrker Andersens forklaring.

Dessuten skal jeg forsøke å påvise at Kristiansens personlighet kunne ende med det som skjedde i Baneheia..

Aktor understreket at det kan ikke finnes svar på alle spørsmål som stilles i en slik sak, men det er ikke mulig.

Førstestatsadvokat Dahl: - Er uklarhetene og spørsmålene viktige for å avklare skyldspørsmålet for Viggo Kristiansen og at han er gjerningsmann?

Det kan være at Jan Helge Andersen ikke husker alt og enhver detalj riktig. Vi må også huske på at det han har husket og prøver å huske ofte er detaljer fra hendelser fra en situasjon under betydelig psykisk press. Alle detaljer går ikke inn, og det må vi akseptere og leve med. Min påstand er at Andersen forklarer seg subjektivt sett sant hele tiden.

Vitner kan også huske feil.

Jan Helge Andersen.