Undersøkelsen er initiert av Helsetilsynet, og er et samarbeid mellom alle kreftavdelingene ved regionsykehusene. Under ledelse av overlege Terje Risberg ved Kreftavdelingen på Universitetssykehuset i Nord Norge er 600 kreftpasienter i alderen 15 til 75 år fulgt over en peri-ode på åtte år. Mer enn 20 prosent av kreftpasientene forsøker alternativ medisin.

— Overrasker og bekymrer

Undersøkelsene er gjengitt i siste utgave av Tidsskrift for Den norske lægeforening og resultatene vekker oppsikt. Det viste seg at dødsrisikoen var 30 prosent høyere blant kreftpasienter som hadde tydd til alternativ medisinsk behandling, enn blant dem som sverget til skolemedisinen.

— Det overrasker og det bekymrer. Dette er pasienter som vi i utgangspunktet forventer at det skal gå bra med. De har ingen objektive symptomer på sykdom etter avsluttet tradisjonell behandling, sier Terje Risberg til Aftenposten.

Venter lenger

— Det kan tenkes at de likevel føler seg syke og selv ikke tror det vil gå bra. Kanskje er deres følelse en indikator på noe som også vi som leger burde ta alvorlig.

En annen forklaring på den økte dødsrisikoen blant brukerne av alternativ medisin kan være disse venter lenger før de tar kontakt med lege ved tilbakefall.

— De forsøker kanskje alternativ medisin først. En utsettelse av tradisjonell behandling kan påvirke mulighetene for å overleve, sier overlege Terje Risberg til Aftenposten.

Større psykiske plager

Under Risbergs ledelse har forskerne også funnet ut at pasienter som benytter seg av alternative behandlingstilbud har større psykiske problemer enn dem som ikke søker slik behandling. Undersøkelsen om psykiske problemer omfatter 229 kreftpasienter i alderen 19 til 75 år, og er fra Tromsø.

Skal man tro resultatene fra de publiserte undersøkelsene, viser de fleste studier også at de som tyr til alternativ medisin har lavere livskvalitet og flere psykiske plager enn ikke-brukerne. Risberg tror imidlertid ikke at det er den alternative behandlingen som sådan som fører til flere dødsfall.

— Det har vi ikke holdepunkter for, og det ser jeg som lite sannsynlig. Det er snakk om alt fra healing, berøring, homeopati, urter og akupunktur. Det skal ikke være skadelig, mener Risberg.

- Useriøst Almenpraktiker og homeopat, Bernt Rognlien, mener at det er useriøst å slå fast at alternativ medisin forverrer leveutsiktene ved kreft. Han tror det er flere som har brukt alternativ medisin enn det som kommer frem i undersøkelsen.

— Pasientene er ikke anonyme i undersøkelsen. Det er antagelig de som er i sterk konflikt med tradisjonell medisin som sier ifra her. Disse pasientene har dårligere almentilstand og høyere terskel for å oppsøke nødvendig behandling i tide, sier Rognlien til Aftenposten.