Er du syk, men kan jobbe litt?

Det er spesielt deg Regjeringens ekspertgruppe har hatt i tankene, skriver Aftenposten.no.

Gruppen, som har vært ledet av professor Arnstein Mykletun, overleverte i dag en omfattende rapport hvor «et markert skift fra full til gradert sykemelding» er hovedgrepet som foreslås for å komme det økende sykefraværet til livs.

**Les også:

— Svært mye bra i forslaget**

Frp slakter forslaget til ny sykemodell Gruppen er spesielt opptatt av å få langt flere langtidssykemeldte i delvis arbeid. For denne gruppen bør gradering bli «helt dominerende» ifølge ekspertgruppen.

Krever store tiltak «Sykemeldinger skal som hovedregel være gradert etter 8 uker, selv om dette krever omfattende tilretteleggingstiltak fra arbeidsgivers side og innebærer vesentlige endringer i arbeidsoppgaver for arbeidstageren», skriver ekspertgruppen.

De begrunner forslaget med at tiltak iverksatt i 2004 hvor legene ble tvunget til å legge større vekt på få syke i delvis aktivitet, ga en reduksjon i sykefraværet på 20%.

KS: — Radikale grep fra ekspertutvalget Forslaget vil kunne bety store endringer for syke med lidelser av langvarig karakter.

I dag er kun 18,8 prosent av alle sykemeldinger graderte. Blant langtidssykemeldte er 1 av 3 på gradert sykemelding. Blant de legene som bruker gradert sykemelding minst etter 8 uker, er andelen på gradert sykemelding under 10 prosent.

Vil straffe arbeidsgivere For å gjøre arbeidsgiverne motivert til å få syke i delvis arbeid, foreslår ekspertgruppen at arbeidsgivere skal betale langt mer for de som er 100 % sykmeldte.

Gruppen går derfor inn for en egenandel for arbeidsgivere på 20 % i et helt år for sykmeldte som ikke er i delvis arbeid. I dag tar arbeidsgiverne kun regningen for de første 16 dagene – for alle, uavhengig av om de jobber litt eller ikke. Deretter betaler folketrygden alt – opp til et tak på ca. 440.000.

Stor usikkerhet rundt regnestykket

Forslaget innebærer en kraftig skjerpelse av den økonomiske byrden for de arbeidsgiverne som har syke ansatte som ikke i delvis arbeid. Som plaster på såret foreslår gruppen at arbeidsgivernes økonomiske ansvar for korttidsfraværet reduseres fra 16 til 10 dager med full finansiering.

Gruppen mener endringene i sum vil gjøre at arbeidsgiverne kommer ut likt som i dag, men vedgår at det er stor usikkerhet knyttet til regnestykket.

YS-lederen: — Spennende forslag Mer egenmelding Ekspertgruppen foreslår også flere andre tiltak som skal redusere fraværet:

  • Antallet egenmeldingsdager økes fra 3 til 10 dager og den totale rammen økes til 24 dager i løpet av et år.
  • Legenes bruk av gradert sykemelding skal overvåkes slik at leger med lav bruk kan identifiseres.
  • Arbeidsgivers oppfølgingsplan skal være på plass allerede etter 4 uker. I dag må planen oversendes Nav etter 12 uker. Flere møter skal avholdes og de skal gjennomføres tidligere i sykeløpet.
  • Straffetiltak overfor arbeidsgivere og arbeidstagere skjerpes. Blant annet kan du miste rett til sykepenger dersom du ikke stiller opp på oppfølgingsmøter med arbeidsgiver.

Viktig grunnlag Ekspertgruppen mener tiltakene kan bidra til «en vesentlige reduksjon i sykefraværet», men tallfester ikke effekten av sine forslag.

Tiltakene som i dag overleves Regjeringen blir viktig i det pågående arbeidet med en ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA). Det er ventet at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i forhandlingene med LO, NHO og de andre partene i arbeidslivet, vil legge stor vekt på å få gjennomslag for hovedretningen i de tiltakene som ekspertgruppen i dag legger frem.

Forhandlingene om ny IA-avtale skal være i mål innen 1. mars.

Hva synes du om tiltakene? Si din mening her.