Det var før revisjonen hadde sendt eit einaste dokument til Stortinget om saka.

Det var Stortinget sin direktør, Hans Brattestå, som orienterte Jagland. Sjølv var Brattestå blitt muntleg orientert av riksrevisor Jørgen Kosmo.

Dette opplyser Brattestå til Bergens Tidende.

Les også: Tvil om Gros pensjon

— Musestille

Jagland stadfestar overfor Bergens Tidende at han fekk orientering av Brattestå.

— Eg bestemte meg for at eg måtte sitje musestille og vente på at Riksrevisjonen fekk gjort seg ferdig med jobben sin. Eitkvart initiativ frå mi side kunne bli tolka eller utlagd som forsøk på intervensjon for å påverke Riksrevisjonen. Riksrevisjonen er og skal vere heilt uavhengig, seier Jagland.

— Tenkte du ikkje på å orientere presidentskapen på Stortinget om kva du hadde fått vite?

— Eg kunne ikkje informere eller involvere nokon som helst. Å orientere presidentskapen ville vere det same som å involvere Stortinget sine organ i ei sak som Stortinget seinare kunne få til behandling. Det skulle teke seg ut. Eg kunne bli skulda for å drive politisk spel.

- Spesiell og alvorleg

Alle medlemene av presidentskapen som til nå har uttala seg, har nekta å ha hatt nokon kunnskap om saka før denne veka.

Kosmo på si side gjev følgjande forklaring til Bergens Tidende:

— Denne saka var så spesiell og alvorleg at eg fann grunn til å varsle Stortinget sin direktør. Eg fortalde om dei undersøkingane vi hadde gjennomførd og dei funna vi hadde gjort. Eg opplyste også at vi etter alt å døme ville sende ein rapport til Stortinget om saka.

Kosmo kan ikkje tidfeste sikkert når han alarmerte Brattestå, men det skjedde ei tid før den førebels rapporten vart oversendt til Stortinget. Det skjedde 30. april. Den muntlege orienteringa kan ha skjedd i mars eller april, ifølgje Kosmo.

- Varsla Jagland

— Kosmo orienterte meg om funna og rapporten før vi mottok det første dokumentet om saka. Eg orienterte omgåande stortingspresidenten om det eg hadde fått vite, opplyser Brattestå.

Oversendingsbrevet som følgde rapporten til Stortinget 30. april, var stila til styret for Stortingets pensjonsordning, ved Stortingets direktør Hans Brattestå.

Rapporten omtalar sju tidlegare stortingsrepresentantar.

Riksrevisjonen bad om kommentarar og svar på spørsmål frå pensjonsstyret innan 23. mai.

Både brevet og rapporten som listar opp funna, vart utdelt til medlemene av pensjonsstyret.

Svarbrevet som var datert 27. mai frå pensjonsstyret, gjekk i kopi til direktør Brattestå.

25. juni oversendte så Riksrevisjonen den endelege rapporten til pensjonsstyret og til presidentskapen i Stortinget, ved stortingspresident Thorbjørn Jagland.

Rar postgang

Stortinget hadde då teke ferie, men 1. juli ekspederte stortingsdirektør Brattestå saka vidare til forvaltningsavdelinga for oppfølging. Han gav også instruks om at dokumenta i saka skulle oversendast til stortingspresident Jagland til orientering, opplyser Brattestå.

Leiaren for forvaltningsavdelinga vil ikkje svare på om, når og kva for dokument som faktisk vart oversendt til Jagland.

Jagland opplyser at han først torsdag eller fredag fekk dokumenta i saka i posten sin på Stortinget. Det er nesten to månader etter at dokumenta skal ha blitt sendt til Jagland, ifølgje Brattestå sin instruks.

Jagland seier at dagen før låg dokumenta ikkje i posten hans. Han opplyser at han straks innkalla leiaren i forvaltningsavdelinga for å bli orientert om oppfølging av saka. Han kontakta også leiaren for pensjonsstyret, Sigvald Oppebøen Hansen.

Kritikk for passivitet

I dei siste dagane har pensjonsstyret og leiaren der, stortingsrepresentant Sigvald Oppebøen Hansen, (Ap) fått mykje kritikk for manglande oppfølging.

Ein del av skuldingane går ut på at dette har medført at dei seks tidlegare stortingsrepresentantane ikkje har fått høve til å forklare og forsvare seg, før dei vart hengde ut som juksemakarar.

Lagtingspresident Inge Lønning (H) meiner behandlingsmåten har vore svært uheldig.

— Einkvar med eit minimum av erfaring måtte forstå at dette var «særdeles brennbart» materiale, og at det ville vere fare for at det lak ut etter kort tid. Difor burde dei som var omtala, omgåande ha fått høve til å uttale seg, seier Lønning.

Synspunkter? Diskuter pensjonsavsløringene her.

HÅVARD BJELLAND