At Advokatforeningen samstundes vedtok å reise disiplinærsak mot advokat Øyvind Eriksen i BA-HR, endrar ingenting. Advokatforeningen vil nå «ta» bodbringaren som avslørte det som etter alt å døme er kriminelle forhold, som nå har leidd til tiltale mot advokat Eriksen.

Kjøpt BA-HR-forklaringa

Disiplinærsaka mot Johansen skal innleiast straks, mens disiplinærsaka mot Eriksen først skal igangsettast når det ligg føre rettskraftig dom. Det kan ta år.

Det er fleire år sidan hovudstyret i Advokatforeningen gjorde vedtak om å reise disiplinærsak. I dette tilfellet har det skjedd utan noko initiativ utanfrå.

Formannen i Advokatforeningen, Helge Aarseth, måtte vedgå at Advokatforeningen kan få eit alvorleg problem om Johansen blir felt medan Eriksen går fri.

Aarseth gjorde det i går klart at Advokatforeningen «har kjøpt» — og akseptert - den forklaringa som advokatfirmaet BA-HR har presentert om kvifor ein løynde honoraret frå Kjell Inge Røkke til Tore Tønne.

Forklaringa er motteken med den største skepsis hjå svært mange, inkludert juss-professor Viggo Hagstrøm. Han sa rett ut til Dagens Næringsliv i går at han ikkje skjønte forklaringa frå BA-HR. Advokatforeningen ville i går ikkje gje noka vurdering av dei to sakene. Formannen i foreininga, advokat Helge Aaarseth, sa på ein pressekonferanse at sakene er vurdert uavhengig av kvarandre.

I vedaket sitt vil hovudstyret «understreke viktigheten av at advokater ikke bringer seg i en situasjon hvor de kan bebreides for å medvirke til å skjule opprinnelsen til penger som overføres mellom personer og/eller selskaper. En faktura fra en advokat for juridisk bistand må derfor ikke inkludere andre ytelser/utlegg enn hva som fremgår av fakturateksten».

Ikkje varsla

Advokatforeningen hadde ikkje varsla Johansen om at det var aktuelt å reise disiplinærsak mot han.

I motsetnad til advokatfirmaet BA-HR var han ikkje beden om, og hadde ikkje fått høve til, å uttale seg.

Ifylgje Aarseth kom spørsmålet om å reise sak mot Johansen først opp under hovudstyremøtet i går.

Generalsekretær Kjetil A. Stene vil ikkje svare på om det var sendt ut noko papir til hovudstyremedlemene på førehand om at også Johansen skulle vurderast.

— Grunnlaget for vedtaket vårt, er opplysningar vi har om at han gjekk til Økokrim utan å orientere klienten med opplysningar som var underlagt teieplikt. Vi hadde tilstrekkelege opplysningar til å ta dette opp, seier Aarseth.

Johansen vart sjølv munnleg orientert frå Advokatforeningen om vedtaket etter at det var gjort.

Telefaks frå Johansen

Han sendte straks ein telefaks til Advokatforeningen med dette innhaldet: «Jeg aksepterer selvfølgelig at Advokatforeningen vurderer om det var riktig av meg å gi dokumenter til lovlig norsk politimyndighet. Dette er dokumenter som det foreligger skriftlig fritak for fra min klient når det gjelder taushetsplikten. Erklæringen ligger i politidikumentene hos Økokrim.

Jeg er av den bestemte oppfatning at enhver advokat har plikt til å informere politiet i en slik situasjon. Forholdet har også ført til en meget alvorlig tiltale. Jeg synes det er underlig at Advokatforeningen i det hele tatt ønsker å vurdere om dette var riktig, så lenge jeg vitterlig har fått min klients samtykke.»

Johansen ba om at orienteringa hans vart distribuert saman med den informasjonen Advokatforeningen eventuelt ville gje om saka. Denne oppmodinga vart ikkje fylgt. Ifylgje generalsekretær Stene kom telefaksen frå Johansen medan pressekonferansen pågjekk.