JAN STEDJEDet er Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet (KUF) som nå etterlyser klarere regelverk. Det er læreplanene for hjelpepleierutdanning i den videregående skole som er problemet. I dag kan en institusjon risikere å motta elever i praksisplass uten at man kjenner elevens rusmiddelproblem. Økende rusmiddelbruk blant unge kan forsterke problemet

I svaret til KUF skriver helsedepartementet: «Det er uheldig at elever med rusmiddelproblemer utplasseres i praksis ved helse— og omsorgsinstitusjoner uten at de ansvarlige ved institusjonen blir informert. Det er viktig for pasientenes sikkerhet at de som skal yte dem bistand ikke er påvirket av rusmidler eller på annen måte er uskikket til slik virksomhet. Det gjelder også elever som vil være under tilsyn av en veileder».

Det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for opplæring av helsepersonell. Men helsedepartementet kan «ikke se» at dette ansvaret skal påføre en helseinstitusjon en plikt til å ta mot elever i praksis.

— Sosial- og helsedepartementet er ikke kjent med omfanget av problemet med å utplassere elever med aktuelle eller tidligere rusproblemer, sier underdirektør Elisabeth Salvesen.

Statens helsetilsyn har funnet det nødvendig å orientere alle landets fylkesleger om saken.