Halvparten av fengselsstraffen må sones i fengsel, mens to år av fengselsstraffen er gjort betinget. Aktor, politiadvokat Yngve Skovly, hadde lagt ned påstand om fengsel i fire år, hvorav ett år betinget. Forsvareren, Svein Tømmerdal, mente ett år i fengsel og tre år betinget straff måtte være nok. Han begrunnet dette med kvinnens høye alder og dårlige helse.

Nest største

Underslaget, som er det nest største noensinne i Norge, ble oppdaget da hun sluttet i januar 1998. Det er tidligere klargjort at kvinnen har gitt 5 millioner kroner til sin bror. Det er også klarlagt at hun har gitt gaver til slektninger for rundt 2 millioner kroner. Det er fortsatt et ubesvart spørsmål hvor resten av pengene — 10,5 millioner kroner - har tatt veien. I Sunnmøre herredsrett nektet kvinnen å forklare seg, men hun erkjente seg skyldig etter tiltalen.

Tidligere dømt

Kvinnens bror er tidligere dømt til fengsel i to år og fire måneder for heleri. Kvinnen har brukt lite penger på seg selv. Verken politiet eller bobestyreren har klart å finne noe svar på hvor det er blitt av de 10,5 millioner kronene.

Denne saken har avdekket mangelfulle rutiner og svikt i internkontrollen i NKL. Kvinnen satt i en dobbeltrolle, som ikke ble påpekt av revisjonen. Underslaget har foregått på en så enkel måte at det burde ha blitt oppdaget. Likevel pågikk dette over mange år. At internkontrollen i bedriften og den eksterne revisjonen har vært mangelfull, har retten likevel ikke vurdert som formildende for domfelte. Retten påpeker tvert imot at kvinnen nøt stor respekt i bedriften, og har brutt tilliten på en graverende måte.

30 millioner tapt

I formildende retning for kvinnen er det lagt vekt på hennes høye alder, og tidsbruken før saken er kommet til behandling i retten. I skjerpende retning påpeker retten at kvinnen har vist evne og vilje til gjentatt og kontinuerlig kriminell atferd, ved at underslagene er foretatt i form av mange disposisjoner.

Medregnet rente har NKL tapt 30 millioner kroner på det store underslaget, og vurderer erstatningssøksmål mot de involverte.

NTB