4 milliarder kroner er øremerket ekstraordinære vedlikeholdsmidler, mens kommunenes frie inntektene øker med 1,2 milliarder kroner. I tillegg går 800 millioner kroner til økt momskompensasjon.

– Regjeringens opplegg vil bidra til at kommunene kan gi næringslivet mange oppdrag og sikre arbeidsplasser, sier KS-leder Halvdan Skard.

KS mener det er viktig å komme raskt i gang.

– Derfor er det riktig av regjeringen å legge opp til ubyråkratiske ordninger. Opplegget er slik sett en betydelig tillitserklæring til norske kommuner, mener Skard.

Flere sykehjemsplasser

157 millioner ekstra skal gi 1.500 flere sykehjems— og omsorgsplasser. Regjeringen vil også sikre lærlingplasser og øker lærlingtilskuddet med 185 millioner kroner. Dette tilskuddet utbetales av fylkeskommunene.

Investeringsrammene for skole- og svømmeanlegg økes med 1 milliard kroner, mens det bevilges 400 millioner mer til istandsetting av kirkebygg. Regjeringen satser også mer på digital fornying i kommunene og setter av 60 millioner ekstra på denne posten. Tilskuddet skal gis til prosjekter som starter opp innen utgangen av 2009.

Kommunene får også økte bevilgninger til rentekompensasjon på 42 millioner kroner.

Innbyggertall

Den største ekstrabevilgningen til kommunesektoren, de 4 milliardene til vedlikehold, fordeles etter innbyggertall. Tilskuddet fordeles med samme beløp per innbygger til alle kommuner og fylkeskommuner uten forutgående søknadsbehandling.

Dette er KS fornøyd med.

– Vi er fornøyd med at den store vedlikeholdspakken fordeles etter innbyggertall, sier Halvdan Skard.

Av tilskuddet går 3,2 milliarder til kommunene og 800 millioner til fylkeskommunene. Pengene skal brukes til vedlikehold og skal ikke gå til investeringer i nybygg/anlegg, med unntak av mindre investeringer som kan ferdigstilles i år. Midlene skal brukes på prosjekter som settes i gang i 2009, og som kommer i tillegg til allerede vedtatte prosjekter. Bruker ikke kommuner og fylker hele beløpet de får tildelt, må ubrukte midler tilbakebetales.