For strekningen mellom Lindesnes og svenskegrensen kan det renne ut over en halv million tonn matjord, eller om lag 35.000 lastebillass, i sjøen i løpet av høsten og vinteren, melder Nationen.

– Avrenning fra landbruket ble for alvor satt i søkelyset i 1988, da vi opplevde en voldsom algeoppblomstring langs kysten, sier senioringeniør Eivind Solbakken ved seksjon jordbruk i Skog og landskap.

Dette førte til at tilskudd for endret jordarbeiding ble innført. Bonden fikk betalt for å la være å pløye om høsten. For forrige vintersesong ble det utbetalt 156 millioner kroner i tilskudd til tiltak mot avrenning til vassdrag. Solbakken tror ikke årets milde vinter vil få like dramatiske konsekvenser som i 1988.

– Ettersom landbruket har gjennomført en lang rekke miljøtiltak, er vi mye bedre rustet til å takle mildvær i dag enn tidligere, sier han.

Fravær av frost og mye nedbør fører til utvasking av nitrogen og forringet jordstruktur.

– Vi regner med at det vil bli en relativt stor utvasking av nitrogen i jorda som følge av den milde vinteren. Det kan nok bli behov for økt gjødsling til våren, sier professor Trond Børresen ved institutt for plante— og miljøvitenskap ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås.

Også fraværet av tele i bakken har en negativ virkning på jorda.

– Frost virker positivt på jordstrukturen, som igjen er positivt for vekst og trivsel for plantene, påpeker Børresen.